Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

16 ng Disyembre, 12/16/2022

Leksyonaryo 191

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Isaias 56:1-3.6-8

Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan:
“Ayon sa katarungan,
at laging matuwid ang inyong gagawin.
Ang pagliligtas ko’y di na magluluwat,
ito ay darating,
ito’y mahahayag sa inyong paningin.
Mapalad ang taong gumagawa nito,
ang anak ng taong ang tuntuni’y ito.
Ginaganap niya ang marapat gawin sa Araw ng Pamamahinga,
sa gawang masama,
ang kanyang sarili’y iniiwas.
Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos,
na siya’y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan.” Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayo’y kabilang sa kanyang bayan,
buong pusong naglilingkod sa kanya,
nangingilin sa Araw ng Pamamahinga;
at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan:
“Dadalhin ko kayo sa Sion,
sa aking banal na bundok.
Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking Templo.
Tatanggapin ko ang inyong mga handog,
at ang Templo ko’y tatawaging bahay-dalanginan ng lahat ng bansa.” Ipinangako pa ng Panginoon,
sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon,
na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyng bayan.
2350

Tugon sa Salmo:

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao!
2354

Salmong Tugunan: Salmo 66

* O Diyos, pagpalain kami’t kahabagan,
kami Panginoo’y iyong kaawaan
upang sa daigdig mabatid ng lahat
ang iyong kalooban, at ang pagliligtas.

* Nawa’y purihin ka ng mga nilikha,
pagkat matuwid kang humatol sa madla;
ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.

* Nag-aning mabuti ang mga lupain,
pinagpala kami ng Poon,
Diyos namin!
Ang lahat sa ami’y iyong pinagpala,
nawa’y igalang ka ng lahat ng bansa.2351

Pambungad:

H alina’t kami’y dalawin. Kapayapaan mo’y dalhin upang umiral sa amin.
2353

Magandang Balita: Juan 5:33-36

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesus sa mga Judio,
“Nagpasugo kayo kay Juan,
at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan.
Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao;
sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo.
Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon,
at kayo’y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag.
Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan:
ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama,
at siya ko namang ginaganap – iyan ang nagpapatotoo na ako’y sinugo niya.”

2352

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167