up arrow magsimba.com

3 Linggó ng Pagdating - C, 12/12/2021

Leksyonaryo 9
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Sofonias 3:14-18a

Umawit ka nang malakas, Lunsod ng Sion;
sumigaw ka, Israel!
Magalak ka nang lubusan, Lunsod ng Jerusalem!
Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon,
at itinapon niya ang inyong mga kaaway.
Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon;
wala nang kasawiang dapat pang katakutan.
Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem:
“Huwag kang matakot, Sion;
huwag manghina ang iyong loob.
Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos,
parang bayaning nagtagumpay;
makikigalak siyá sa iyong katuwaan,
babaguhin ka ng kaniyáng pag-ibig;
at siyá’y masayang aawit sa laki ng kagalakan,
gaya ng nagdiriwang sa pista.”

1049

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


D’yos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan!
1050

Salmong Tugunan: Propeta Isaias 12:2-3, 4, 5-6

Ang Diyos ang siyáng nagliligtas sa akin,
tiwalang-tiwala ako at wala munti mang pangamba.
Sapagkat ang Poon ang lahat sa akin,
siyá ang aking awit, ang aking kaligtasan.
Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan.

“Magpasalamat kayo sa Poon,
siyá ang inyong tawagan;
ipaalam ninyo sa mga bansa ang kaniyáng ginawa,
ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kaniyáng pangalan.”

“Umawit kayo ng papuri sa Poon,
sapagkat kahanga-hanga ang kaniyáng mga ginawa,
ipahayag ninyo ito sa buong daigdig.
Mga anak ng Sion, umawit kayo nang buong galak,
sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang Banal ng Israel.”

1051

Pagbasa 2: Sulat kay Filemon 4:4-7

Mga kapatid:
Magalak kayóng lagi sa Panginoón.
Inuulit ko: magalak kayó!
IpadAmá ninyó sa lahát ang inyóng kagandahang-loob.
Malapit nang dumating ang Panginoón.
Huwag kayóng mabalisa tungkol sa anumang bagay.
Sa halip ay hingin ninyó sa Diyós ang lahát ng inyóng kailangan
sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat.
At ang di-malirip na kapayapaan ng Diyós ang mag-iingat sa inyóng puso
at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Hesús.


1052

Pambungad: Propeta Isaias 61:1 (cited in Lk 4:18

Espiritu ng Maykapal nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral.
1053

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 3:10-18

Noong panahong iyon:
Tinanong si Juan Bautista ng mga tao,
“Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin?”
“Kung mayroon kang dalawang baro,
bigyan mo ng isa ang wala.
Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain,” tugon niyá.
Dumating din ang mga publikano
upang pabinyag at itinanong nila sa kaniyá,
“Guro, ano po ang dapat naming gawin?” Sumagot siyá,
“Huwag kayóng sumingil nang higit sa dapat singilin.”
Tinanong din siyá ng mga kawal,
“At kami, ano naman ang dapat naming gawin?”
“Huwag kayóng manghihingi kaninuman
sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo;
masiyáhan kayó sa inyóng sahod,” sagot niyá.

Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyás
at ang akala ng marami’y si Juan ang kanilang hinihintay.
Kaya’t sinabi ni Juan sa kanila,
“Binibinyagan ko kayó sa tubig,
ngunit ang darating na kasunod ko
ang magbibinyag sa inyó sa Espiritu Santo at sa apoy.
Siyá’y makapangyarihan kaysa akin,
at ni hindi akó karapat-dapat magkalag ng tali ng kaniyáng panyapak.
Hawak niyá ang kaniyáng kalaykay upang alisin ang dayami.
Titipunin niyá ang trigo sa kaniyáng kamalig,
ngunit ang ipa’y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman.”
Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao
sa kaniyáng paghahayag ng Mabuting Balita.


1054
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

34 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/21/2021

1 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 11/28/2021
2 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/5/2021
3 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/12/2021
4 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/19/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.207.247.69