up arrow magsimba.com

32 Linggó sa Karaniwang Panahón, 11/7/2021

Leksyonaryo 155
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: 1 Hari 17:10-16

Noong mga araw na iyon,
si propeta Elias ay pumunta sa Sarepta,
at nang papasok na siyá ng pintuan ng lunsod,
nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong.
Sinabi niya sa babae:
“Maaari po bang makiinom?”
Aalis na ang babae upang ikuha siyá ng tubig
nang pahabol niyang sabihin:
“Kung maaari,
bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain.”
Sumagot ang babae:
“Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay.
Mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na langis.
Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon
at nang kakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay.”
Sinabi sa kaniyá ni Elias:
“Huwag kang mag-alala.
Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi.
Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay,
at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo.
Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon,
Diyos ng Israel:
Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan
at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan
hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw
na ang ula’y marapating papatakin ng Maykapal.”
Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias
at sila’y kumain – si Elias at silang mag-ina.
At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan,
at hindi natuyo ang langis sa sisidlan,
tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias.


1851

Tugon sa Salmo: Tugon sa AwitKalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin!
1852

Salmong Tugunan: Awit 0146:7, 8-9a, 9b-10

Ang maaasahang lagi’y Panginoon, panig sa naaapi,
ang Diyos na hukom, may pagkaing handa, sa nangagugutom.

Pinalaya niya ang mga nabihag;
isinasauli, paningin ng bulag;
lahat ng inapi ay itinataas,
ang mga hinirang niya’y nililingap.

Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila’y doon tumatahan;
tumutulong siyá sa balo’t ulila,
masamang balangkas pinipigil niya.

Walang hanggang Hari,
ang Diyos na Poon! Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion!

1853

Pagbasa 2: Sulat sa mga Ebreo 9:24-28

Pumasok si Kristo,
hindi sa isang Dakong Banal na ginawa ng tao
at larawan lamang ng tunay,
kundi sa langit.
At ngayo’y nasa harapan siyá ng Diyos
at namamagitan para sa atin.
Ang dakilang saserdote ng mga Judio
ay pumapasok sa Dakong Banal taun-taon,
may dalang dugo ng mga hayop.
Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo
upang ihandog ang kaniyáng sarili,
at iya’y sapat na.
Kung di gayon,
kailangan sanang siyá’y paulit-ulit na mamatay
mula pa nang matatag ang sanlibutan.
Subalit minsan lamang siyáng napakita,
ngayong magtatapos na ang mga panahon,
upang pawiin ang kasalanan
sa pamamagitan ng haing kaniyáng inihandog.
Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay
at pagkatapos ay ang paghuhukom.
Gayon din naman,
si Kristo’y minsang inihandog bilang hain
upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao.
siyá’y muling darating,
hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan
kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kaniyá.


1854

Pambungad: inaayos

Mapalad ang mga dukha na tanging D’yos na lumikha ang pag-asa at adhika.
1855

Magandang Balita: Marcos 12:38-44 o 12:41-44

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesus sa kaniyáng pagtuturo,
“Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad
nang may mahabang kasuutan
at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan.
Ang ibig nila’y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga,
at ang mga upuang pandangal sa mga piging.
Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaing balo,
at ang sinasangkala’y ang pagdarasal nang mahaba!
Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila!”
Umupo si Hesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo,
at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi.
Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga.
Lumapit naman ang isang babaing balo
at naghulog ng dalawang kusing na katumbas ng isang pera.
Tinawag ni Hesus ang kaniyáng mga alagad at kaniyáng sinabi,
“Sinasabi ko sa inyo:
ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat.
Sapagkat ang iba’y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan,
ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay.”

1856
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

34 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/21/2021

1 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 11/28/2021
2 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/5/2021
3 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/12/2021
4 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/19/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.207.247.69