up arrow magsimba.com

34 Linggó sa Karaniwang Panahón, 11/21/2021

Leksyonaryo 161
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Daniel 7:13-14

Samantalang ako’y namamahinga sa gabi,
patuloy ang aking pangitain.
Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap.
Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman.
Binigyan siyá ng kapamahalaan,
ng karangalan at ng kaharian.
siyá ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika.
Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin,
at hindi mawawasak ang kaniyáng kaharian.


1886

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika!
1887

Salmong Tugunan: Awit 093:1a, 1b-2, 5

Panginoo’y naghahari, na ang suot sa katawan
ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan.

Ang sandigan ng daigdig,
matatag ang pinatungan,
kahit ano ang gawin pa’y hindi ito magagalaw.
Ang trono mo ay matatag simula pa noong una.
Bago pa ang ano pa man,
likas ikaw’y naroon na.

Walang hanggan, Panginoon,
ang lahat ng tuntunin mo,
sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo.


1888

Pagbasa 2: Pahayág 1:5-8

Si Hesukristo ang tapat na saksi,
ang unang nabuhay sa mga patay,
at Hari ng mga hari sa lupa.
Iniibig niya tayo
at sa kaniyáng pagkamatay ay pinalaya niya tayo
mula sa ating mga kasalanan.
Ginawa niya tayong isang liping maharlika
upang mag lingkod sa Diyos at kaniyáng Ama bilang mga saserdote.
Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman!
Amen.
Pakatandaan ninyo! Darating siyáng nasa mga alapaap,
makikita ng lahat,
pati ng umulos sa kaniyáng tagiliran;
dahil sa kaniyá,
iiyak ang lahat ng lipi sa lupa.
Magkakagayon nga.
Amen.
“Ako ang Alpha at ang Omega,”
wika ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat,
Diyos sa kasalukuyan,
sa nakaraan,
at siyáng darating

1889

Pambungad: inaayos

Pagpalain dumarating sa ngalan ng Poon natin, paghahari’y kaniyang angkin.
1890

Magandang Balita: Juan 18:33b-37

Noong panahong iyon,
itinanong ni Pilato kay Hesus,
“Ikaw ba ang Hari ng mga Judio?” Sumagot si Hesus,
“Iyan ba’y galing sa inyong sariling isipan,
o may nagsabi sa inyo?”
“Ako ba’y Judio?” tanong ni Pilato.
“Ang mga kababayan mo
at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito.
Ano ba ang ginawa mo?”

Sumagot si Hesus,
“Ang kaharian ko’y hindi sa sanlibutang ito.
Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian,
ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan
at hindi naipagkanulo sa mga Judio.
Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian!”

“Kung gayon, isa kang hari?” sabi ni Pilato.
Sumagot si Hesus,
“Kayo na ang nagsasabing ako’y hari.
Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan:
upang magsalita tungkol sa katotohanan.
Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan.”

1891
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

34 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/21/2021

1 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 11/28/2021
2 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/5/2021
3 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/12/2021
4 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/19/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.207.247.69