up arrow magsimba.com

33 Linggó sa Karaniwang Panahón, 11/14/2021

Leksyonaryo 158
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Daniel 12:1-3

Sa pagkakataong yaon,
darating si Miguel,
ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel,
at magkakaroon ng matinding kahirapang
hindi pa nangyayari kailanman.
Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong
ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos.
Mabubuhay ang marami sa mga namatay
sa lahat ng panig ng daigdig;
ang iba’y sa buhay na walang hanggan,
at ang iba’y sa kaparusahang walang hanggan.
At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami
tungo sa kabutihan ay magniningning
na parang tala sa kalangitan magpakailanman.


1869

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin!
D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin!
1870

Salmong Tugunan: Awit 016:5+8, 9-10, 11

Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay,
ako’y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan;
ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay.
Nababatid ko na ika’y kasama ko oras-oras,
sa piling mo kailanma’y hindi ako matitinag.

Kaya’t ako’y nagdiriwang, ang diwa ko’y nagagalak,
ang lagi kong nadarama’y hindi ako matitinag.
Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak,
sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas.

Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan,
sa piling mo’y madarama ang lubos na kagalakan;
ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.


1871

Pagbasa 2: Sulat sa mga Ebreo 10:11-14, 18

Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw
at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain,
subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon.
Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan,
at iyo’y sapat na.
Pagkatapos, lumuklok siyá sa kanan ng Diyos.
At naghihintay siyá roon
hanggang sa lubusang pasukuin sa kaniyá ng Diyos ang kaniyáng mga kaaway.
Samakatwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog
ay kaniyáng pinapagingbanal magpakailanman ang mga nilinis niya.
Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan,
hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan.


1872

Pambungad: inaayos

Manalanging walang humpay samantalang hinihintay si Hesus na Poong mahal.
1873

Magandang Balita: Marcos 13:24-32

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesus sa kaniyáng mga alagad:
“Sa mga araw na iyon,
pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian,
magdidilim ang araw,
hindi magliliwanag ang buwan,
malalaglag mula sa langit ang mga bituin,
at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan.
At makikita ang Anak ng Tao na nasa alapaap,
dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan.
Susuguin niya ang kaniyáng mga anghel sa apat na panig ng daigdig
at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos,
mula sa lahat ng dako.
Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos:
kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito,
alam ninyong malapit na ang tag-araw.
Gayon din naman,
kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito,
malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya
– nagsisimula na.
Tandaan ninyo:
magaganap ang mga bagay na ito
bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon.
Mawawala ang langit at ang lupa,
ngunit ang mga salita ko’y hindi magkakabula.
Ngunit walang nakaaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon,
kahit ang mga anghel sa langit o ang Anak man
– ang Ama lamang ang nakaaalam nito.”

1874
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

34 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/21/2021

1 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 11/28/2021
2 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/5/2021
3 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/12/2021
4 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/19/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.207.247.69