Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

28 Linggó sa Karaniwang Panahón - C, 10/9/2022

Leksyonaryo 144

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: 2 Hari 5:14-17

Pagpapahayag mula sa Ikalawang Aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyón,
si Naaman ay lumusong sa Ilog Jordan
at lumubog ng pitong ulit.
At tulad ng sinabi ni Eliseo,
nanauli sa dati ang kaniyáng katawan
at kuminis mula sa ketong ang kaniyáng balat, tulad ng balat ng sanggol.

Si Naaman at ang kaniyáng mga kasama ay nagbalik kay Eliseo.
Sinabi niya,
“Ngayo’y napatunayan kong
walâng ibang Diyós sa ibabaw ng lupa
kundi ang Diyós ng Israel.
Narito, pagdamutan ninyo itóng maliit kong nakayanan.”

Ngunit sinabi ni Eliseo,
“Buhay ang Panginoóng Diyós na aking pinaglilingkuran.
Hindi akó tumatanggap kahit ano.”
Pinilit siyá ni Naaman ngunit nagpakatanggi-tanggi siyá.

Dahil dito, sinabi ni Naaman,
“Kung ayaw ninyo itóng tanggapin,
maaari po ba namáng kargahan ko ng lupa rito ang dalawa kong kabayo?
Mula ngayon,
hindi na akó maghahandog sa ibang Diyós maliban sa Panginoón.”Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1786

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Panginoóng nagliligtás sa tanáng bansá’y nahayág!

Panginoóng nagliligtás sa tanáng 
bansá’y nahayág

1787

Salmong Tugunan: Awit 098:1, 2-3a, 3b-4

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walâng hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Tugón

Ang tagumpay niyáng itó’y siyá na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyáng tinutupad. Tugón

Tapat siyá sa kanilá at ang pagibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyós kahit saan ay namalas!
Magka-ingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit! Tugón

Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1788

Pagbasa 2: 2 Sulat kay Timoteo 2:8-13

Pagpapahayag mula sa Ikalawang Sulat ni San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal ko:
Alalahanin mo si Hesukristo,
ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay.
Ito ang Mabuting Balitang ipinangangaral ko,
ang dahilan ng aking pagdurusa
hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin.

Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyós.
Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyós
upang magtamo rin silá ng kaligtasang mula kay Kristo Hesús,
at ng walâng hanggang kaluwalhatian.

Narito ang kasabihang mapa-nanaligan:
“Kapag tayo’y namatay na kalakip ni Hesukristo,
walâng salang mabubuhay na kasama niya tayo;
kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong itó,
maghahari namán tayong kapiling ng ating Kristo.

Kapag siyá’y itinakwil sa harapan ng mga tao
pagdating ng takdang araw,
itatakwil niya tayo.
Kung tayo ma’y hindi tapat,
si Kristo ay tapat pa rin
sapagkat ang sa kaniyá ay hindi niya itatakwil.”Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1789

Pambungad:

Ang D’yós Ama’y nagháhangád lagì tayong pasalamat kaisá ng kaniyáng Anák.
1790

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 17:11-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Lucas

Noong panahong iyón,
sa paglalakbay ni Hesús patungong Jerusalem,
nagdaan siyá sa hangganan ng Samaria at Galilea.

Nang papasok na siyá sa isang nayon,
siyá’y sinalubong ng sampung ketongin.
Tumigil silá sa malayu-layo at humiyaw ng:
“Hesús! Panginoón!
Mahabag po kayó sa amin!”

Nang makita silá ay sinabi niya,
“Humayo kayó at pakita sa mga saserdote.”

At samantalang silá’y naglalakad, gumaling silá.
Nang mapuna ng isa na siyá’y magaling na,
nagbalik siyáng sumisigaw ng pagpupuri sa Diyós.

Nagpatirapa siyá sa paanan ni Hesús at nagpasalamat.

Ang taong itó’y Samaritano.
“Hindi ba sampu ang gumaling?”
tanong ni Hesús.
“Nasaan ang siyám?
walâ bang nagbalik at nagpuri sa Diyós
kundi ang dayuhang itó?”

Sinabi ni Hesús sa kaniyá,
“Tumindig ka’t humayo sa iyóng lakad!
Pinagaling ka dahil sa iyóng pananalig.”Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1791

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167