up arrow magsimba.com

30 Linggó sa Karaniwang Panahón, 10/24/2021

Leksyonaryo 149
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Jeremias 31:7-9

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob,
ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa;
magpuri kayo at inyong ipahayag
na iniligtas ng Panginoon ang kaniyang bayan,
ang mga nalabi sa Israel.
Narito, sila’y ibabalik ko mula sa hilaga;
titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan,
kasama ang mga bulag at mga pilay,
ang mga inang may pasusuhin,
pati yaong malapit nang manganak;
sila’y talagang napamaghandog karami!
Uuwi silang nag-iiyakan habang daan,
nananalangin samantalang inaakay ko.
Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig,
pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa.
Pagkat ang Israel ay para kong anak,
at si Efraim ang aking panganay.”

1816

Tugon sa Salmo: Tugon sa AwitGawâ ng Diyós ay dakilà, kayâ tayo’y natutuwâ!

Gawâ ng Diyós ay dakilà, kayâ tayo’y natutuwâ!
1817

Salmong Tugunan: Awit 0126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6

Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik,
ang nangyaring kasaysaya’y parang isang panaginip.
Lahat tayo ay natuwa,
masasayang nagsiawit.

Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid.
“Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila,
anong rikit!” Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa,
kaya naman kami ngayon, kagalaka’y di kawasa!

Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis,
sa sariling bayan namin, kami, Poon, ay ibalik.
Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha,
bayaan mo na mag-aning masasaya’t natutuwa.

Yaong mga nagsihayong dala’y binhi’t nananangis,
ay aawit na may galak, dala’y ani pagbalik!

1818

Pagbasa 2: Sulat sa mga Ebreo 5:1-6

Ang bawat dakilang saserdote’y pinili sa mga tao
at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila
upang napamaghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan.
Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas,
sapagkat siyá’y mahina rin.
At dahil sa kaniyáng kahinaan,
kinakailangang siyá’y maghandog ng hain,
hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao kundi para sa kasalanan din niya.
Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote
ay hindi maaaring kamtan ninuman sa kaniyáng sariling kagustuhan.
Ang Diyos ang humihirang sa kaniya,
tulad ng pagkahirang kay Aaron.
Gayon din naman,
hindi si Kristo ang nagtaas ng kaniyang sarili sa pagiging dakilang saserdote.
siyá’y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kaniya,
“Ikaw ang aking Anak,
Ako ang iyong Ama.”
Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng Kasulatan,
“Ikaw ay saserdote magpakailanman,
ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedec.”

1819

Pambungad: inaayos

Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay.
1820

Magandang Balita: Marcos 10:46-52

Noong panahong iyon,
dumating si Hesus sa Jerico,
kasama ang kaniyáng mga alagad at marami pang iba.
Nang umalis na sila roon,
may naraanan silang isang bulag
na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos.
siyá’y si Bartimeo, anak ni Timeo.
Nang marinig niyang naroon si Hesus na taga-Nazaret,
sumigaw siyá ng ganito:
“Hesus, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!”
Pinagsabihan siyá ng mga tao at pinatatahimik,
ngunit lalo pa siyáng nagsisigaw,
“Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!”
Tumigil si Hesus at kaniyáng sinabi,
“Tawagin ninyo siyá.”
At tinawag nga nila ang bulag.
“Lakasan mo ang iyong loob,” sabi nila.
“Tumindig ka.
Ipinatatawag ka niya.” Iniwaksi niya ang kaniyáng balabal,
paluksong tumayo at lumapit kay Hesus.
“Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?” tanong sa kaniyá ni Hesus.
Sumagot ang bulag,
“Guro, ibig ko po sanang makakita.”
Sinabi ni Hesus,
“Humayo ka;
magaling ka na dahil sa iyong pananalig.”
Noon di’y nakakita siyá,
at sumunod kay Hesus.

1821
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

34 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/21/2021

1 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 11/28/2021
2 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/5/2021
3 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/12/2021
4 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/19/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.207.247.69