up arrow magsimba.com

29 Linggó sa Karaniwang Panahón, 10/17/2021

Leksyonaryo 146
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 53:10-11

Sinabi ng Panginoón,
“Ang kaniyáng paghihirap ay kalooban ko;
inihandóg niyá ang sarili
upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawarán.
Dahil dito’y mabubuhay siyá nang matagál,
makikita ang lahing susunód sa kaniyá.
At sa pamamagitan niya’y maisasagawa ang aking panukala.
Pagkatapos ng pagdurusa,
lalasáp siyá ng ligaya,
malalaman niyáng hindi nawalán ng kabuluhán ang kaniyáng pagtitiis.
Ang aking tapát na lingkód at lubós kong kinalulugdán
ang siyáng tatanggáp sa parusa ng marami,
at alang-alang sa kaniyá silá’y aking patatawarin.”

1798

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Poon, pag-asa ka namin, pagibig mo’y aming hiling!

Poon, pag-asa ka namin, pagibig mo’y 
aming hiling!
1799

Salmong Tugunan: Awit 033:4-5, 18-19, 20+22

Panginoo’y tapat sa kaniyáng salita,
at maaasahan ang kaniyáng ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap.

Ang may takot sa Diyos,
at nagtitiwala sa kaniyáng pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtaggutom sila’y binubuhay.

Ang ating pag-asa’y nasa Panginoon;
siyá ang sanggalang natin at katulong.
Ipagkaloob mo na aming makamit,
O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig,
yamang ang pag-asa’y sa ‘yo nasasalig!

1800

Pagbasa 2: Sulat sa mga Ebreo 4:14-16

Mga kapatid:
Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya,
yamang mayroon tayong dakilang saserdote
na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos,
walang iba kundi si Hesus na Anak ng Diyos.
Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan
sapagkat sa lahat ng paraa’y tinukso siyáng tulad natin,
ngunit hindi nagkasala.
Kaya’t huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos
at doo’y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito.

1801

Pambungad: inaayos

Anak ng Tao’y dumating upang sarili’y ihain, Lingkod, Manunubos natin.
1802

Magandang Balita: Marcos 10:35-45 o 10:42-45

Noong panahong iyon,
lumapit kay Hesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo,
at ang sabi,
“Guro,
may hihilingin po sana kami sa inyo.”
“Ano iyon?” tanong ni Hesus.
Sumagot sila,
“Sana’y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian
– isa sa kanan at isa sa kaliwa.”
“Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi,”
sabi ni Hesus sa kanila.
“Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko?
Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?”
“Opo,” tugon nila.
Sinabi ni Hesus,
“Ang hirap na babatahin ko’y babatahin nga ninyo,
at kayo’y bibinyagan sa binyag na daranasin ko.
Ngunit wala sa akin ang pagpapasiyá
kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa.
Ang mga luklukang sinasabi ninyo’y para sa mga pinaghandaan.”
Nang marinig ito ng sampung alagad,
nagalit sila sa magkapatid.
Kaya’t pinalapit sila ni Hesus at sinabi,
“Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil
ay siyáng pinapanginoon,
at ang mga dinadakila ay siyáng nasusunod.
Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo.
Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila
ay dapat maging lingkod.
At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat.
Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito,
hindi upang paglingkuran
kundi upang maglingkod at ibigay ang kaniyáng buhay sa ikatutubos ng lahat.”

1803
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

34 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/21/2021

1 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 11/28/2021
2 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/5/2021
3 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/12/2021
4 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/19/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.207.247.69