up arrow magsimba.com

28 Linggó sa Karaniwang Panahón, 10/10/2021

Leksyonaryo 143
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

:

Ama naming makapangyarihan,
ang iyo nawang kagandahang-loob ay manguna
at sumubaybay sa aming pamumuhay
ngayon at araw-araw
upang kami’y itaguyod sa paninindigang
gumawa ng kabutihan
sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan.
2269

Pagbasa 1: Karunungan 7:7-11

Sapagkat napag-unawa kong ako’y tao lamang,
ako’y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman.
Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng Karunungan.
Higit na mahalaga sa akin ang Karunungan kaysa trono at setro,
at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan.
Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas.
Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa Karunungan.
Ang pilak nama’y nagmimistulang putik kapag inihambing sa kaniyá.
Para sa akin, siyá’y higit pa sa kalusugan o kagandahan.
Mas gusto ko siyá kaysa alinmang ilaw
sapagkat ang luningning niya’y walang pagkupas.
Nang kamtan ko ang Karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala;
siyá ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay.

1780

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Pag-ibig mo’y ipadama; aawit kaming masaya!
1781

Salmong Tugunan: Awit 090:12-13, 14-15, 16-17

Yamang itong buhay nami’y maikli lang na panahon,
itanim sa isip namin upang kami ay dumunong.
Hanggang kailan pa ba, Poon,
titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod,
sa gitna ng kahirapan?

Kung umaga’y ipadama yaong wagas mong pag-ibig,
at sa buong buhay nami’y may galak ang aming awit.
Yaong naging hirap nami’y tumbasan mo ng ginhawa,
singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya.

Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain,
sa kasunod naming lahi ay gayon mo rin ituring.
Panginoon naming Diyos, kami sana’y pagpalain,
magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin.

1782

Pagbasa 2: Sulat sa mga Ebreo 4:12-13

Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa,
higit na matalas kaysa alin mang tabak na magkabila’y talim.
Ito’y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu,
ng mga kasukasuan at ng utak sa buto,
at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao.
Walang makapagtatago sa Diyos;
ang lahat ay hayag at lantad sa kaniyáng paningin,
at sa kaniyá tayo magsusulit.

1783

Pambungad: inaayos

Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at adhika.
1784

Magandang Balita: Marcos 10:17-30 o 10:17-27

Noong panahong iyon,
habang paalis na si Hesus ay may isang lalaking patakbong lumapit,
lumuhod sa harapan niya at nagtanong,
“Mabuting Guro,
ano po ang dapat kong gawin
upang magkamit ng buhay na walang hanggan?”
Sumagot si Hesus,
“Bakit mo ako tinatawag na mabuti?
Walang mabuti kundi ang Diyos.
Alam mo ang mga utos:
‘Huwag kang papatay;
huwag kang mangangalunya;
huwag kang magnanakaw;
huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi;
huwag kang magdaraya;
igalang mo ang iyong ama’t ina.’ ”
“Guro,” sabi ng lalaki,
“ang lahat po ng iya’y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata.”
Magiliw siyáng tiningnan ni Hesus,
at sinabi sa kaniyá,
“Isang bagay pa ang kulang sa iyo.
Humayo ka,
ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan,
at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit.
Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin.”
Namanglaw ang lalaki nang marinig ito,
at malungkot na umalis,
sapagkat siyá’y napakayaman.
Tiningnan ni Hesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kaniyáng mga alagad,
“Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos.”
Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito.
Muling sinabi ni Hesus, “Mga anak,
talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos!
Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom
kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman.”
Lalong nagtaka ang mga alagad,
kaya’t sila’y nagtanungan,
“Kung gayo’y sino ang maliligtas?”
Tinitigan sila ni Hesus at sinabi sa kanila,
“Hindi ito magagawa ng tao,
ngunit hindi ito mahirap sa Diyos.
Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay.”
At nagsalita si Pedro,
“Tingnan po ninyo,
iniwan namin ang lahat at kami’y sumunod sa inyo.”
Sinabi ni Hesus,
“Tandaan ninyo ito:
ang sinumang mag-iwan ng bahay,
o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa,
dahil sa akin at sa Mabuting Balita,
ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito – mga bahay,
mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa
– ngunit may kalakip na pag-uusig.
At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.”

1785

Panalangin ukol sa mga Alay: Missale Romanum

Ama naming Lumikha,
tanggapin mo ang aming mga panalangin
na sumasaliw sa aming paghahain
upang sa ginaganap naming pagdiriwang
kami’y makatawid sa kaluwalhatian
sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan.
2270

Panalangin Pagkapakinabang: Missale Romanum

Ama naming mapagmahal,
ngayong kami’y iyong pinapakinabang
sa Katawa’t Dugong banal
iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan
na kami’y gawin mong kasalo sa iyong buhay
sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan.
2271
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

34 Linggó sa Karaniwang Panahón: 11/21/2021

1 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 11/28/2021
2 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/5/2021
3 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/12/2021
4 Linggó sa Pagdating ng Panginoón: 12/19/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.207.247.69