up arrow magsimba.com

Banal na Sanggol, 1/16/2022

Leksyonaryo 65
 alt = images/Domingos-C/i72/
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Isaias 9:1-6

Nakatanaw ng isang malaking liwanag
ang bayang malaon nang nasa kadiliman,
namanaag na ang liwanag sa mga taong
namumuhay sa lupaing balot ng dilim.
Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang,
dinagdagan mo ang kanilang tuwa.

Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan,
tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan.

Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan
tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian.

Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila.
Sapagka’t ang panyapak ng mga mandirigma,
ang lahát ng kasuu¬tang tigmak sa dugo ay susunugin.

Sapagka’t ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki.
Ibinigay ang isang anak sa atin at siyá ang mamamahala sa atin.

Siyá ang Kahanga-hangang Tagapayo,
ang Makapangyarihang Diyós,
Walang hanggang Ama,
ang Prinsipe ng Kapayapaan.

Malawak na kapangyarihan
at walang hanggang kapayapaan
ang ipagkakaloob sa trono ni David
at sa kanyang paghahari
upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran
ngayon at magpakailanman.
Isasagawa ito ng Makapangyarihang Panginoón.


2274

Tugon sa Salmo: Awit 0982223

Salmong Tugunan: Awit 098Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
Pagka’t yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niyá at taglay na kabanalan,
Walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Ang tagumpay niyáng ito’y siyá na rin ang naghayag,
Sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangakó sa Israel lubos niyáng tinutupad.

Tapat siyá sa kanila at ang pagibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyós kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahát sa daigdig;
Ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!

Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog,
At ang Poon ay purihin ng tugtuging maalindog.
Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli,
Magkaingay sa harapan ng Poon na ating hari.

2224

Pagbasa 2: Taga-Efeso 1:3-6, 15-18

Mga kapatid:
Magpasalamat tayo sa Diyos
at Ama ng ating Panginoong Hesukristo!
Pinagkalooban niya tayo
ng lahat ng pagpapalang espirituwal
dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo.

At sa ating ngang pakikipagisang ito,
hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan
upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya.

Dahil sa pag-ibig ng Diyos,
tayo’y kanyang itinalaga
upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo.
Iyan ang kanyang layunin at kalooban.

Purihin natin siya
dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin
sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak!

Kaya nga,
mula nang mabalitaan ko
ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus
at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang,
walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo.

Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin,
at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo,
ang dakilang Ama,
na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan
at ng tunay na pagkakilala sa kanya.

Nawa’y liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip
upang malaman ninyo ang ating inaasahan
sa kanyang pagkatawag sa atin.
Ito’y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang.


2313

Pambungad: 1 Juan 14:12

Naging tao ang Salita, upang tanang maniwala ay kaniyang gawing dakila.
2312

Pambungad:
2226

Magandang Balita: Mateo 18:1-5, 10


Noong panahong iyon,
lumapit kay Hesús ang mga alagad at nagtanong,
“Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?"
Tinawag ni Hesús ang isang bata,
pinatayo sa harapan nila,
at sinabi,
“Tandaan ninyó ito:
kapag hindi kayó nagbago at tumulad sa mga bata,
hinding-hindi kayó mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyós.
Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito
ay siyáng pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyós.
Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito
dahil sa akin ay akó ang tinatanggap.
Ingatan ninyó na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito.
Sinasabi ko sa inyó:
sa langit,
ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama."

2248

Magandang Balita: Lucas 2:41-52

Taun-taon,
tuwing Pista ng Pas-kuwa,
ang mga magulang ni Hesús ay pumupunta sa Jerusalem.

At nang labindalawang taon na siya,
pumaroon silá gaya ng dati nilang ginagawa.
Pagkatapos ng pista,
sila’y umuwi na.

Nagpaiwan si Hesús sa Jerusalem
ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang.

Sa pag-aakala ng isa na si Hesús ay kasama ng isa,
nagpatuloy silá sa maghapong paglalakbay.

Nang malaman nilang hindi siyá kasama,
siya’y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala.

Hindi nila siyá matagpuan,
kaya’t bumalik silá sa Jerusalem
upang doon hanapin.

At nang ikatlong araw,
natagpuan nila si Hesús sa loob ng templo,
nakaupong kasama ng mga guro.

Nakikinig siyá sa kanila at nag-tatanong;
at ang lahát ng nakarinig sa kaniyá
ay namangha sa kanyang katalinuhan.

Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya’y makita.
Sinabi ng kanyang ina,
“Anak,
bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin?
Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo."

Sumagot siya,
“Bakit po ninyó akó hinahanap?
Hindi ba ninyó alam na ako’y dapat na nasa bahay ng aking Ama?"
Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito.

Siya’y umuwing kasama nila sa Nazaret,
at naging masunuring anak.
Ang lahát ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso.
Patuloy na lumaki si Hesús.
Umunlad ang kanyang karunungan
at lalong kinalugdan ng Diyós at ng mga tao.2273

Magandang Balita: Marcos 10:13-16

Noong panahong iyon,
may nagdala ng mga bata kay Hesús
upang hilinging ipatong niyá sa mga ito ang kaniyang kamay;
ngunit pinagwikaan silá ng mga alagad.

Nagalit si Hesús nang makita ito,
at sinabi sa kanila,
“Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata,
huwag ninyó silang sawayin,
sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyós.

Ito ang tandaan ninyo:
ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyós
tulad ng isang maliit na bata
ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya."

At kinalong ni Hesús ang mga bata,
ipinatong ang kaniyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila.


2311

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.231.247.88