up arrow magsimba.com

19 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 8/9/2020

Leksyonaryo 115 KP-A-12
Guhit: Padre Antonio Serrano, SJ
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: 1 Harì 19:9a, 11-13a

1 Hari 19:9a, 11-13a
Pagpapahayag mula sa Unang Aklat ng mga Hari
Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siyá sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang anu-ano’y nagsalita sa kaniya ang Panginoon: “Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko.”
Pagkasabi nito’y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurug-durog ang mga bato sa lakas ng hangin ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon.
Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig.
Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kaniyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib.
Ang Salita ng Diyos
Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1617

Tugon sa Salmo: Awit 084

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa!

Pag-ibig-mo'y-
ipakita
1618

Salmong Tugunan: Awit 085

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyáng ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niyá’y kaniyáng ililigtas.
Sa ating lupain ay mananatili ang kaniyáng paglingap.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad.
Ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Gagawing maunlad ng Panginoóng Diyós itong ating buhay.
Ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niyá yaong maghahari’y pawang katarungan.
Magiging payapa’t susunod ang madla sa kaniyáng daan.


1619

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Roma 9:1-5

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko;
hindi akó nagsisinungaling.
Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi
sa sasabihin kong ito sa inyó:
matindi ang aking kalungkutan
at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso
tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan,
anupa’t mamatamisin kong akó’y sumpain at mawalay kay Kristo,
alang-alang sa kanila.
Silá’y mga Israelita at itinuring ng Diyós na mga anak niyá.
Nakita nila ang maliwanag na tanda na
nagpapakilalang siyá’y kasama nila.
Sa kanila nakipagtipan ang Diyós;
sa kanila rin ibinigay ang Kautusan,
ang tunay na pagsamba,
at ang mga pangakó.
Silá’y nagmula sa mga patriyarka,
at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo
nang siyá’y maging tao,
Diyós na Kataas-taasan,
na pinapupurihan magpakailanman.
Amen!


1620

Pambungad: inaayos

Sa mga sulat-tugtugin, ang « ng » ay isinusulat na « nang » at ang « mga » ay « manga ».
Pakinggan ang Alleluia:


Mas malinaw at malaking larawan: Poon, ikaw ang pag-asa, ang Salita mo’y ligaya, pag-asa ko sa tuwina.

Poon, ikaw ang pag-asa, ang Salita mo’y ligaya, pag-asa ko sa tuwina.
1621

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 14:22-33

Noong panahong iyon,
matapos pakainin ang mga tao,
agad pinasakay ni Hesús sa bangka ang mga alagad
at pinauna sa kabilang ibayo
samantalang pinauuwi niyá ang mga tao.
Pagkaalis ng mga ito,
umahon siyá sa burol
upang manalangin.
Nag-iisa siyáng inabot doon ng gabi.
Samantala,
nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon
sapagkat pasalungat sa hangin.
At nang madaling-araw na’y sumunod sa kanila si Hesús
na naglalakad sa ibabaw ng tubig.
Kinilabutan sa takót ang mga alagad
nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig.
“Multo!" sigaw nila.
Ngunit agad siyáng nagsalita at sinabi sa kanila:
“Huwag kayóng matakót,
si Hesús ito!"
At nagsalita si Pedro,
“Panginoón,
kung talagang kayó iyan,
papariyanin ninyó akó sa ibabaw ng tubig."
Sumagot siyá,
“Halika."
Kaya’t lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig,
palapit kay Hesús.
Ngunit nang mapansin niyá ang hangin,
siyá’y natakót at nagsimulang lumubog.
“Sagipin ninyó akó, Panginoón!"
sigaw niyá.
Agad siyáng inabot ni Hesús.
“Napakaliit ng iyong pananalig!"
sabi niyá kay Pedro.
“Bakit ka nagalinlangan?"
Pagkasakay nila sa bangka,
tumigil ang hangin.
At sinamba siyá ng mga nasa bangka.
“Tunay na kayó ang Anak ng Diyós!"
sabi nila.

1622
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan
28 Linggo sa Karaniwang Panahon, 10/11/2020
29 Linggo sa Karaniwang Panahon, 10/18/2020
30 Linggo sa Karaniwang Panahon, 10/25/2020
32 Linggo sa Karaniwang Panahon, 11/08/2020
33 Linggo sa Karaniwang Panahon, 11/15/2020


11/01/2020
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.230.1.126