up arrow magsimba.com

18 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 8/2/2020

Leksyonaryo 112 KP-A-12
Guhit: Padre Antonio Serrano, SJ
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 55:1-3

Isaias 55:1-3
Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Isaias
Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halikayo at bumili ng alak at gatas, bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain.
Pumarito kayo. Kayo ay lumapit at ako’y pakinggan, makinig sa akin nang kayo’y mabuhay. Ako’y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David.”
Ang Salita ng Diyos!
Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1600

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal!
1601

Salmong Tugunan: Awit 0145

Sa mga sulat-tugtugin, ang « ng » ay isinusulat na « nang » at ang « mga » ay « manga ».
Salmo-KP-18
Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag.
Banayad magalit, ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas.
siyá ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kaniyáng nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.

Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay,
siyáng nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan.
Binibigyan sila nang sapat na sapat, hindi nagkukulang;
anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay.

Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa;
kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa.
siyá’y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao,
sa sinu¬mang taong pagtawag sa kaniyá’y tapat at totoo.


1602

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Roma 8:35, 37-39

Taga-Roma 8:35, 37-39
Pagpapahayag mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma
Mga kapatid:
Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo?
Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahu¬baran, ang panganib, o ang tabak?
Hindi! Ang lahat ng ito’y kayang¬kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin.
Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapag-hihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos – pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pama¬magitan ni Kristo Hesus na ating Panginoon.
Ang Salita ng Diyos
Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1603

Pambungad: inaayos

Sa mga sulat-tugtugin, ang « ng » ay isinusulat na « nang » at ang « mga » ay « manga ».
Pakinggan ang Alleluia:


Mas malinaw at malaking larawan: Ang tao ay nabubuhay sa Salita ng Maykapal na pagkaing kaniyáng bigay.

Ang tao ay nabubuhay sa Salita ng Maykapal na pagkaing kaniyáng bigay.
1604

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 14:13-21

Mateo 14:13-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Noong panahong iyon, nang marinig ni Hesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siyá’y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar.
Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila’y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kaniya. Paglunsad ni Hesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siyá sa kanila at pinagaling niya ang mga maysakit na dala nila.
Nang dapit-hapon na’y lumapit sa kaniya ang mga alagad. Sinabi nila, “Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain.”
“Hindi na sila kailangang umalis pa,” sabi ni Hesus. “Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain.”
Sumagot sila, “Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin.”
“Dalhin ninyo rito,” sabi niya.
Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang limang tinapay at dalawang isda; tumingala siyá sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog.
Tinipon ng mga alagad ang lumabis, at sila’y nakapuno ng labindalawang bakol ng hati-hating tinapay. May limanlibong lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon!
Bagong Tipán © 1973 Philippine Bible Society. All rights reserved.
1605
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan
28 Linggo sa Karaniwang Panahon, 10/11/2020
29 Linggo sa Karaniwang Panahon, 10/18/2020
30 Linggo sa Karaniwang Panahon, 10/25/2020
32 Linggo sa Karaniwang Panahon, 11/08/2020
33 Linggo sa Karaniwang Panahon, 11/15/2020


11/01/2020
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.230.1.126