up arrow magsimba.com

20 Linggó sa Karaniwang Panahón - A, 8/16/2020

Leksyonaryo 118 KP-A-12
Guhit: Padre Antonio Serrano, SJ
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Isaias 56:1, 6-7

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Isaias

Ang sabi ng Panginoón sa kaniyáng bayan:
“Ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyóng gagawin.
Ang pagliligtas ko’y di na magluluwat,
ito ay darating.
Ito’y mahahayag sa inyóng paningin."
Ito naman ang sabi ng Panginoón sa mga dating dayuhan
na ngayo’y kabilang sa kaniyáng bayan,
buong pusong naglilingkod sa kaniyá,
nangingilin sa Araw ng Pamamahinga,
at matapat na nag-iingat sa kaniyáng tipan:
“Dadalhin ko kayó sa Sion,
sa aking banal na bundok.
Ipadarama ko sa inyó ang kagalakan sa aking Templo.
Tatanggapin ko ang inyóng mga handog,
at ang Templo ko’y tatawaging bahay-dalanginan ng lahát ng bansa."


1634

Tugon sa Salmo: Awit 67:4

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.jpg!

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.jpg

1635

Salmong Tugunan: Awit 067

Pakinggán dito

O Diyós, pagpalain kami’t kahabagan,
kami Panginoo’y iyong kaawaan,
upang sa daigdig mabatid ng lahát
ang iyong kalooban at ang pagliligtas.

Nawa’y purihin ka ng mga nilikha,
pagka’t matuwid kang humatol sa madla;
ikaw ang patnubay ng lahát ng bansa.

Purihin ka nawa ng lahát ng tao,
purihin ka nila sa lahát ng dakó.
Ang lahát sa ami’y iyong pinagpala,
nawa’y igalang ka ng lahát ng bansa.


1636

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Roma 11:13-15, 29-32

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Ito naman ang sasabihin ko sa inyó,
mga Hentil.
Yamang akó’y apostol ninyó,
pinangangatawanan ko ang aking ministeryo
upang mangimbulo ang mga kababayan ko,
at sa gayo’y maligtas ang ilan sa kanila.

Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyós
ang pagkakatakwil sa kanila,
ang muling pagtanggap sa kanila’y
para na ring pagbibigay-buhay sa patay.
Ang Diyós ay hindi nagbabago ng isip
tungkol sa kaniyáng mga kaloob at pagtawag.
Dati,
masuwayin kayó sa Diyós,
ngunit ngayo’y kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Judio.
Gayundin naman,
silá’y naging masuwayin ngayong kayó’y kinahahabagan
upang silá’y kahabagan din.
Sapagkat hinayaan ng Diyós
na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahát ng tao
upang maipadama sa kanila ang kaniyáng habag.


1637

Pambungad: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 4:23

Sa mga sulat-tugtugin, ang « ng » ay isinusulat na « nang » at ang « mga » ay « manga ».
Pakinggan ang Alleluia:


Mas malinaw at malaking larawan: Ipinangaral ni Hesús ang paghahari ng Diyós; sakit ay kaniyáng ginamot.

Ipinangaral ni Hesús ang paghahari ng Diyós; sakit ay kaniyáng ginamot.
1638

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 15:21-28

Noong panahong iyon,
si Hesús ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon.
Lumapit sa kaniyá ang isang Cananeang
naninirahan doon at malakas na sinabi,
“Panginoón,
Anak ni David,
mahabag po kayó sa akin!
Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo
at masyadong pinahihirapan."
Ngunit gaputok ma’y di tumugon si Hesús.
At lumapit ang kaniyáng mga alagad at sinabi sa kaniyá,
“Pagbigyan na nga po ninyó at nang umalis.
Siyá’y nag-iingay at susunud-sunod sa atin."
Sumagot si Hesús,
“Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang akó sinugo."
Ngunit lumapit sa kaniyá ang babae,
lumuhod sa harapan at ang sabi,
“Tulungan po ninyó akó,
Panginoón."
Sumagot si Hesús,
“Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak
upang ihagis sa mga tuta."
“Tunay nga po, Panginoón,” tugon ng babae,
“ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain
ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoón."
Kaya’t sinabi sa kaniyá ni Hesús,
“Napakalaki ng iyong pananalig!
Mangyayari ang hinihiling mo."
At noon di’y gumaling ang kaniyáng anak.


1639
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan
28 Linggo sa Karaniwang Panahon, 10/11/2020
29 Linggo sa Karaniwang Panahon, 10/18/2020
30 Linggo sa Karaniwang Panahon, 10/25/2020
32 Linggo sa Karaniwang Panahon, 11/08/2020
33 Linggo sa Karaniwang Panahon, 11/15/2020


11/01/2020
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.230.1.126