up arrow magsimba.com

Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón; Misa sa Araw, 4/4/2021

Leksyonaryo 42
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Gawâ ng mga Apostol 10:34a, 37-43

Pagpapahayag mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon:
Nagsalita si Pedro,
“Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea
na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag.
Ang sinasabi ko’y tungkol kay Hesus na taga-Nazaret.
Ipinagkaloob sa kaniyá ng Diyos ang Espiritu Santo
at ang kapangyarihan bilang katunayan na siyá nga ang Hinirang.
Sapagkat sumasakaniyá ang Diyos,
saanman siyá pumaroon ay gumagawa siyá ng kabutihan
at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diyablo.
Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Judio at sa Jerusalem.
Gayunman, siyá’y ipinako nila sa krus.
Ngunit muli siyáng binuhay ng Diyos sa ikatlong araw.
Napakita siyá,
hindi sa lahat ng tao kundi sa amin lamang na noon pang una’y
pinili na ng Diyos bilang mga saksi.
Kami ang nakasama niyang kumain at uminom
pagkatapos na siyá’y muling mabuhay.
Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao
at magpatotoo na siyá ang itinalaga ng Diyos
na maging Hukom ng mga buhay at mga patay.
siyá ang tinutukoy ng mga propeta
nang kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kaniyá
ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan,
sa pamamagitan ng kaniyáng pangalan."


1248

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit42-araw-ngayon-nang-maykapal
Araw ngayón ng Maykapál, magalák tayo’t magdiwang!
1249

Salmong Tugunan: Awit 0118:1-2, 16-17, 22-23

O pasalamatan ang D’yos na Panginoon,
pagkat siyá’y mabuti;
ang kaniyáng pag-ibig ay napakatatag at mananatili.
Ang taga-Israel, bayaang sabihi’t kanilang ihayag
"Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas.”

Ang lakas ng Poon,
ang siyáng nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway.
Aking sinasabing di ako papanaw,
mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko.

Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang-bahay,
sa lahat ng bato’y higit na mahusay.
Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos.
Kung iyong mamasdan ay kalugud-lugod.


1250

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Colosas 3:1-4

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas
Mga kapatid:
Binuhay kayong muli,
kasama ni Kristo,
kaya’t ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit
na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos.
Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit,
hindi ang mga bagay na panlupa,
sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo’y natatago sa Diyos,
kasama ni Kristo.
Si Kristo ang tunay na buhay ninyo,
at pag siyá’y nahayag,
mahahayag din kayong kasama niya
at makakahati sa kaniyáng karangalan.


1251

Pambungad: cf. 1 Cor 5:7b-8a

Si Kristo’y inihain na pamaskóng maamong tupa. Magsalo tayo sa kaniyá.

Si Kristo’y inihain na pamaskóng 
maamong tupa


1252

Magandang Balita: Juan 20:1-9

Madilim-dilim pa nang araw ng Linggo,
naparoon na si Maria Magdalena sa libingan.
Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan.
Dahil dito,
patakbo siyáng pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Hesus,
at sinabi sa kanila,
“Kinuha sa libingan ang Panginoon
at hindi namin alam kung saan dinala!"
Kaya’t si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan.
Kapwa sila tumakbo
ngunit si Pedro’y naunahan ng kasamang alagad.
Yumuko ito at sumilip sa loob.
Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino,
ngunit hindi siyá pumasok.
Kasunod niyang dumating si Simon Pedro
at tuluy-tuloy itong pumasok sa libingan.
Nakita niya ang mga kayong lino,
at ang panyong ibinalot sa ulo.
Hindi ito kasama ng mga kayong lino,
kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi.
Pumasok din ang alagad na naunang dumating;
nakita niya ito at siyá’y naniwala.
Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa Kasulatan,
na kailangang muling mabuhay si Hesus.


1253
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan


18 Linggó sa Karaniwang Panahón: 8/1/2021
19 Linggó sa Karaniwang Panahónon: 8/8/2021
Pag-aakyat sa Langit ng Birhen Maria: 8/15/2021
21 Linggó sa Karaniwang Panahón: 8/22/2021
22 Linggó sa Karaniwang Panahón: 8/29/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 35.172.223.30