up arrow magsimba.com

Banál na Gabí ng Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón, 4/3/2021

Leksyonaryo 41
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Genesis 1:1 - 2:2

Nang simulang likhain ng Diyós ang lupa at ang langit,
sinabi ng Diyós:
Ngayon,
lalangin natin ang tao.
Ating gagawin siyáng kalarawan natin.
Siyá ang mamamahala sa mga isda,
mga ibon at lahát ng hayop,
maging maamo o mailap,
malaki o maliit.
Nilalang nga ng Diyós ang tao ayon sa kaniyáng larawan.
Lumalang siyá ng isang lalaki at isang babae,
at silá’y pinagpala.
Wika niyá,
Magpakarami kayó at punuin ng inyóng mga supling ang buong daigdig,
at pamahalaan ito.
Binibigyan ko kayó ng kapangyarihan sa mga isda,
sa mga ibon,
at sa lahát ng maiilap na hayop,
maging malalaki o maliliit.
Bibigyan ko rin kayó ng lahát ng uri ng butil
at mga bungangkahoy na inyóng makakain.
Ang lahát ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop,
malaki man o maliit,
at sa lahát ng mga ibon.
At ito nga ang nangyari.
Pinagmasdan ng Diyós ang lahát niyáng ginawa,
at lubos siyáng nasiyáhan.

1223

Tugon sa Salmo: Salmo 104:30


Espiritu mo’y suguin, Poon, tana’y ‘yong baguhin!

1224

Salmong Tugunan: Awit 0104

Pinupuri ka, Poong Diyós, nitong aking kaluluwa.
Ikaw, Panginoóng Diyós ko, kay dakila mong talaga!
Ang taglay mong kasuuta’y dakila ri’t marangal pa.
Nababatbat ka, Poong Diyós, ng liwanag na kay ganda.

Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa,
matatag na ginawa mo’t hindi ito mauuga.
Ang ibabaw ng saliga’y ginawa mong karagatan,
at tubig din ang bumalot sa lahát ng kabundukan.

Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan,
sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan.
Sa naroong kakahuya’y umaawit nang masaya,
mga ibo’y nagpupugad sa malabay nilang sanga.

Magmulâ sa kalangitan, mga bundok ay nadilig,
ibinuhos ang biyaya’t lumaganap sa daigdig.
Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka.
Nagkaroon ng halamang masaganang namumunga;
anupa’t ang mga tao’y may pagkaing nakukuha.

Sa daigdig, Panginoón, kay rami ng iyong likha
pagkat ikaw ay marunong kaya ito ay nagawa,
ang dami ng nilikha mong nakalaganap sa lupa.
Panginoo’y purihin mo, purihin mo, kaluluwa!
Purihin ang Panginoón, O purihin mo nga siyá!

1225

Pagbasa 2: Genesis 22:1-18

Noong mga araw na iyon:
Sinubok ng Diyós si Abraham.
Tinawag siyá ng Diyós at tumugon naman siyá.
Sinabi sa kaniyá,
Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac,
at magpunta kayó sa lupain ng Moria.
Umakyat kayó sa bundok na ituturo ko sa iyo,
at ihandog mo siyá sa akin.
Pagsapit nila sa dakóng itinuro ng Diyós,
gumawa ng dambana si Abraham.
Inayos niyá sa ibabaw nito ang panggatong.
Nang sasaksakin na niyá ang bata,
tinawag siyá ng anghel ng Panginoón at mulâ sa langit ay sinabi:
Abraham, Abraham!
Huwag mong patayin ang bata.
Huwag mo siyáng saktan!
Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyós,
sapagkat hindi mo ipinagkait sa kaniyá
ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak.
Paglingon niyá’y may nakita siyáng isang lalaking tupa
na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy.
Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kaniyáng anak.
Mulâ sa langit,
nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoón.
Wika nito,
Akóng Panginoón ang nangangakó sa iyo:
yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak,
pagpapalain kita.
Ang lahi mo’y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat.
Lulupigin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway.
Sa pamamagitan ng iyong lahi,
pagpapalain ang lahát ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin.

1226

Pagbasa 2: Awit 16:1


D’yos ko, ang aking dalangi’y akó’y iyong tangkilikin!

1227

Pagbasa 2: Awit 016

Ikaw lamang, Panginoón, ang lahát sa aking buhay,
akó’y iyong tinutugon sa lahát kong kailangan;
ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay.

Nababatid ko na ika’y kasama ko oras-oras,
sa piling mo kailanma’y hindi akó matitinag.
Kaya’t akó’y nagdiriwang, ang diwa ko’y nagagalak,
ang lagi kong nadarama’y hindi akó matitinag.

Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak,
sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas.
Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan,
sa piling mo’y madarama ang lubos na kagalakan;
ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.

1228

Pagbasa 3: Exodo 14:15 - 15:1

Noong mga araw na iyon:
Sinabi ng Panginoón kay Moises,
Bakit mo akó tinatawag?
Palakarin mo ang mga Israelita.
Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod;
mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyó.
Lalo kong pagmamatigasin ang mga Egipcio at pasusundan ko kayó sa kanila,
ngunit doon silá lilipulin:
ang mga Egipcio,
ang mga kawal ng Faraon,
pati ang kanilang mga karwahe.
Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan.
Sa gayon,
malalaman ng mga Egipciong iyan na akó ang Panginoón.
Ang anghel ng Diyós na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila,
gayon din ang haliging ulap.
Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Egipcio
at lumatag ang kadiliman.

Dumating ang gabi at ang mga Egipcio ay di makalapit sa mga Israelita.
Itinapat ni Moises ang kaniyáng tungkod sa ibabaw ng dagat.
Magdamag na pinaihip ng Panginoón ang isang malakas na hangin
mulâ sa silángan at nahati ang tubig.
Ang mga Israelita’y bumagtas sa dagat na ang nilakara’y tuyong lupa,
sa pagitan ng animo’y pader na tubig.
Hinabol silá ng mga Egipcio,
ng mga kawal,
karwahe at kabayuhan ng Faraon.

Nang magbubukangliwayway na,
ang mga Egipcio’y ginulo ng Panginoón mulâ sa haliging apoy at ulap.
Nalubog ang gulong ng mga karwahe
at hindi na silá makatugis nang matulin.
Kaya sinabi nila,
“Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoón na ang kalaban natin."
Sinabi ng Panginoón kay Moises,
Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat
at tatabunan ng tubig ang mga Egipcio pati ng kanilang karwahe.
Ganoon nga ang ginawa ni Moises,
at pagbubukang-liwayway,
nanumbalik sa dati ang dagat.
Ang mga Egipcio’y nagsikap makatakas
ngunit pinalakas ng Panginoón ang dating ng tubig
kaya’t silá’y nalunod na lahát.
Nang manauli ang dagat,
natabunan ang mga karwahe’t kabayo ng Faraon,
pati ng kaniyáng mga kawal at walang natira isa man.
Ngunit ang mga Israelita’y nakatawid sa dagat,
na tuyo ang dinaanan,
sa pagitan ng animo’y pader na tubig.
Nang araw na yaon ang mga Israelita’y iniligtas ng Panginoón sa mga Egipcio;
nakita nila ang bangkay ng mga Egipcio,
nagkalat sa baybaydagat.

Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoón laban sa mga Egipcio,
nagkaroon silá ng takót sa kaniyá
at sumampalataya silá sa kaniyá at sa alagad niyáng si Moises.
Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoón:
“Ang Panginoo’y atin ngayong awitan sa kaniyáng kinamtang Dakilang tagumpay;
ang mga kabayo’t kawal ng kaaway sa pusod ng dagat,
lahát natabunan."

1229

Pagbasa 3: Exodo 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18Poón ay ating awitan sa kinamtán niyáng tagumpáy.
1230

Pagbasa 3: Exodo 15

Ang Panginoo’y atin ngayong awitan sa kaniyáng kinamtang Dakilang tagumpay;
ang mga kabayo’t kawal ng kaaway sa pusod ng dagat,
lahat natabunan.
Ako’y pinalakas niya’t pinatatag,
siyá ang sa aki’y nagkupkop, nag-ingat,
Diyos ng magulang ko, aking manliligtas.

siyá’y mandirigma na walang kapantay,
Panginoo’y kaniyáng pangalan.
Nang ang mga kawal ng Faraon sa Dagat ng mga Tambo ay mangagsilusong,
ang lahat ng ito ay kaniyáng nilunod pati na sasakya’y kaniyáng pinalubog.

Sila’y natabunan ng alon ng dagat,
tulad nila’y batong lumubog kaagad.
Ang mga bisig mo ay walang katulad,
wala ngang katulad, walang kasinlakas,
sa isang hampas mo, kaaway nangalat,
nangadurog mandin sa ‘yong mga palad.

Sila’y dadalhin mo sa pinili mong bundok.
Sa lugar na itinangi mo,
para maging iyong lubos at sa santwaryong natayo ayon sa iyong loob.
Ikaw, Poon, maghahari magpakailanman.


1231

Pagbasa 4: Propeta Isaias 54:5-14

Pagbasa mulâ sa aklát ni Propeta Isaias

Ang iyóng nagíng kasintaha'y
ang may likh^a sa iyó,
Siyá ang Makapangyarihang Panginoón;
ililigtás ka ng Diyós ng Israél,
Siyá ang harì ng lahát ng bansâ.

Israél, ang katulad mo ay babaing bagong kasál,
iniwan ng asawa, batbát ng kalungkutan.
Ngunit tinawag kang mulî ng Panginoón
sa kaniyáng piling at sinabi:
"Sandalíng panahón kitá'y iniwanan
ngunit dahil sa tapát kong pag-ibig,
mulî kitáng kukupkupin.
San tindî ng galit nilisan kita sandalî,
ngunit habang panahón kong ipadáramá sa iyó
ang tapát kong pagmamahál."

Iyán ang sabi ng Panginoón na nagligtás sa iyó.

"Nang panahón ni Noe,
Akó ay sumumpáng di na mauulit
na ang mundóng itó'y gunawin sa tubig.

Gayón din sa ngayón,
iiwasan ko nang sa iyó'y magalit,
at hindi na kita parurusahan ulî.

Maguguhò ang mga bundók at ang mga buról,
ngunit ang pag-ibig ko'y hindî maglalahò,
at manánatilì ang kapayapaang aking pangakò."

Iyán ang sinásabi ng Diyós na Panginoón,
na nagmahál sa iyó.
Sinabi ng Panginoón, "O Jerusalem,
nagdurusang lungsód
na waláng umalíw sa kapighatian,
mulíng itátayô ang mga pundasyón mo,
ang gagamitin koý mamahalíng bató.
Gagamiti'y rubi sa mga tore mo,
batóng maningníng ang iyóng pintuan,
at sa mga padér ay mga hiyás na makináng.

Akó ang magtuturò sa iyong mga anák,
silá'y magiging payapà at buhay ay uunlád.
Patátatagín ka ng katarungan at katuwiran,
magiging malayò sa mananakop at sa takot."

1232

Pagbasa 4: Salmo 30:2a

Poóng sa aki'y nagligtás, ang dangál mo'y aking galák


1233

Pagbasa 5: Propeta Isaias 55:1-11

Sinabi ng Panginoón,
“Narito ang tubig,
mga nauuhaw.
Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain.
Halikayó at bumili ng alak at gatas,
bumili kayó,
ngunit walang bayad.
Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog?
Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga?
Makinig kayó sa akin at sundin ang utos ko
at matitikman ninyó ang pinakamasarap na pagkain.
Pumarito kayó,
kayó ay lumapit at akó’y pakinggan,
makinig sa akin nang kayó’y mabuhay;
akó’y may gagawing walang hanggang tipan,
at ipalalasap sa inyó ang pagpapalang ipinangakó ko kay David.
Ginawa ko siyáng hari at puno ng mga bansa
at sa pamamagitan niyá’y ipinamalas ang aking kapangyarihan.
Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala,
mga bansang di ka kilala’y sa iyo pupunta,
dahilan sa Panginoón,
Banál ng Israel,
ang Diyós na nagpala’t sa iyo’y dumakila."
Hanapin ang Panginoón samantalang siyá’y iyong makikita,
siyá ay tawagin habang malapit pa.
Ang mga gawain ng taong masama’y dapat nang talikdan,
at ang mga liko’y dapat magbago na ng maling isipan;
silá’y manumbalik,
lumapit sa Panginoón upang kahabagan,
at mulâ sa Diyós,
matatamo nila ang kapatawaran.
Ang wika ng Panginoón:
“Ang aking isipa’y di ninyó isipan,
at magkaiba ang ating daan.
Kung paanong ang langit higit na mataas,
mataas sa lupa,
ang daa’t isip ko’y hindi maaabot ng inyóng akala.
Ang ulan at niyebe paglagpak sa lupa’y di na nagbabalik,
aagos na ito sa balat ng lupa’t nagiging pandilig,
kaya may pagkai’t butil na panghasik.
Ganyan din ang aking mga salita,
magaganap nito ang lahát kong nasa."

1235

Pagbasa 5: Isaias 12:3

May galák tayong sumalok sa batis ng Manunubós


1236

Pagbasa 5: Isaias 12

Ang Diyós ang siyáng nagliligtas sa akin,
tiwalang-tiwala akó at wala munti mang pangamba.
Sapagkat ang Poon ang lahát sa akin,
siyá ang aking awit, ang aking kaligtasan.
Malugod kayóng sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan.

Magpasalamat kayó sa Poon,
siyá ang inyóng tawagan;
ipaalam ninyó sa mga bansa ang kaniyáng ginawa.
Ipahayag ninyó ang kadakilaan ng kaniyáng pangalan.

Umawit kayó ng papuri sa Poon,
sapagkat kahanga-hanga ang kaniyáng mga ginawa,
ipahayag ninyó ito sa buong daigdig.
Mga anak ng Sion, umawit kayó nang buong galak,
sapagkat nasa piling ninyó ang dakila at ang banal ng Israel.


1237

Pagbasa 5: Awit 29

1. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita’y pinupuri’t ako’y iniligtas,
kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa’t magalak.
Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay;
ako, na kasama nilang napabaon sa kailaliman.

2. Purihin ang Poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang.
Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na Banal,
ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan!
Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya’y walang wakas.
Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag,
sa bukang-liwayway ay wala nang lungkot, kapalit ay galak.

3. Kaya’t ako’y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, O Poon, ako ay pakinggan,
mahabag ka, Poon! Ako ay dinggin mo at iyong tulungan.
Nadama ko’y galak nang iyong hubarin ang aking panluksa.
Sa pasasalamat sa iyo, O Poon, ay di magsasawa.

1234

Pagbasa 6: Baruk 3:9-15, 32C4:4

Baruk 3:9-15, 32C4:4
1238

Pagbasa 6: ..
1239

Pagbasa 6: Awit 19:8, 9, 10, 11

PS 19:8, 9, 10, 11
1240

Pagbasa 7: Ez 36:16-17.18-28

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Ezekiel

Sinabi sa akin ng Panginoón,
“Tao,
nang ang Israel ay unang tumira sa kanilang lupain,
pinarumi nila ito sa kanilang kasamaan.
At
dahil sa dugong pinadanak nila sa lupain,
at
dahil sa kanilang mga diyus-diyusan,
ibinuhos ko sa kanila ang aking matinding poot.
Itinapon ko silá at ikinalat sa iba’t ibang panig ng daigdig.
Ginawa ko sa kanila ang nararapat sa kanila.
Nguni’t sa mga lugar na kinatapunan nila,
binigyang- daan nila ang mga tao
upang hamakin ang aking pangalan.
Sinabi ng mga tao sa kanila,
‘Hindi ba silá’y mga mamamayan ng Panginoón,
bakit pinaalis sa kanilang bayan?’ Nabahala akó
dahil sa banal kong pangalan
na ipinahamak ng mga Israelita sa mga dakóng kinapuntahan nila.
Kaya sabihin mo sa Israel na ito ang ipinasasabi ko:
Lahát ng ginagawa ko ay hindi
dahil sa inyó,
mga Israelita,
kundi sa banal kong pangalan
na inyóng binigyan-daang hamakin
sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyó.
Ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan
na nalapastangan sa harap ng mga bansa.
Makikilala ng lahát na akó ang Panginoón
kung maipakita ko na sa kanila ang aking kabanalan.
Titipunin ko kayó mula sa iba’t ibang bansa
upang ibalik sa inyóng bayan.
Wiwisikan ko kayó ng tubig na dalisay
upang kayó’y luminis.
Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyó
dahil sa inyóng mga diyus-diyusan.
Bibigyan ko kayó ng bagong puso at bagong espiritu.
Ang masuwayin ninyóng puso ay gagawin kong masunurin.
Bibigyan ko kayó ng aking Espiritu
upang makalakad kayó ayon sa aking mga tuntunin
at masunod ninyóng mabuti ang aking mga utos.
Ititira ko kayó sa lupaing ibinigay ko sa inyóng mga ninuno.
Kayó ay magiging bayan ko at akó ang inyóng Diyós."


1241

Pagbasa 7: ..
1242

Pagbasa 7: Awit 051

Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
bigyan mo, O Diyós,
ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akóng alisin;
ang espiritu mo ang papaghariin.

Ang galak na dulot ng ‘yong pagliligtas,
ibalik at akó ay gawin mong tapat.
Kung magkagayon na,
aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan.

Hindi mo na nais ang mga panghandog;
sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyós,
na karapat-dapat ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.


1243

Pagbasa 8: Taga-Roma 6:3-11

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat
na nabinyagan kay Kristo Hesus
ay nabinyagan sa kaniyáng kamatayan?
Samakatwid,
tayo’y namatay at nalibing na kasama niya
sa pamamagitan ng binyag
upang kung paanong binuhay na muli si Kristo
sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama,
tayo nama’y mabuhay sa isang bagong pamumuhay.
Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo
sa isang kamatayang tulad ng kaniyáng kamatayan,
tiyak na makakaisa niya tayo
sa isang muling pagkabuhay tulad ng kaniyáng pagkabuhay.

Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya
upang mamatay ang makasalanang katawan
at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan.
Sapagkat ang namatay na ay pinalaya
mula sa kapangyarihan ng kasalanan.

Ngunit tayo’y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo
kung namatay tayong kasama niya.
Alam nating si Kristo na muling binuhay
ay hindi na muling mamamatay.
Wala nang kapangyarihan sa kaniyá ang kamatayan.
Nang siyá’y mamatay,
namatay siyá nang minsanan para sa kasalanan,
at ang buhay niya ngayo’y para sa Diyos.
Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili
na patay na sa kasalanan
datapwa’t buhay naman para sa Diyos
sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Hesus.


1244

Pagbasa 8: ..

Alleluia, Alleluia, Alleluia
1245

Pagbasa 8: Awit 118

Awit 118
Awit 118
O pasalamatan ang D’yos na Panginoon, pagka’t siyá’y mabuti;
ang kaniyáng pag-ibig ay napakatatag at mananatili.
Ang taga-Israel, bayaang sabihi’t kanilang ihayag
"Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas.”

Ang lakas ng Poon,
ang siyáng nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway.
Aking sinasabing di ako papanaw,
mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko.

Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang-bahay,
sa lahat ng bato’y higit na mahusay.
Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos.
Kung iyong mamasdan ay kalugud-lugod.


1246

Magandang Balita: Mateo 28:1-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Mateo (28:1-10)

MAKARAAN ang Araw ng Pamamahinga,
pagbubukangliwayway ng unang araw ng sanlinggo,
pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena
at ang isa pang Maria.
Biglang lumindol nang malakas.
Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon,
iginulong ang batong nakatakip sa libingan,
at naupo sa ibabaw niyon.
Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat
at kasimputi ng busilak ang kanyang damit.
Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang
animo’y patay nang makita ang anghel.
Nguni’t sinabi nito sa mga babae,
“Huwag kayong matakot;
alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus.
Wala na siya rito,
sapagka’t siya’y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi.
Halikayo,
tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya.
Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad
na siya’y muling nabuhay at mauuna sa Galilea.
Makikita ninyo siya roon!
Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo."
At dali-dali silang umalis ng libingan.
Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak.
At patakbong nagpunta sa mga alagad
upang ibalita ang nangyari.
Nguni’t sinalubong sila ni Jesus at binati.
At lumapit sila,
niyakap ang kanyang paa at sinamba siya.
Sinabi sa kanila ni Jesus,
“Huwag kayong matakot!
Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko
na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon!"


1247
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan


18 Linggó sa Karaniwang Panahón: 8/1/2021
19 Linggó sa Karaniwang Panahónon: 8/8/2021
Pag-aakyat sa Langit ng Birhen Maria: 8/15/2021
21 Linggó sa Karaniwang Panahón: 8/22/2021
22 Linggó sa Karaniwang Panahón: 8/29/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 35.172.223.30