up arrow magsimba.com

5 Linggó ng 40-Araw, 03/21/2021

Leksyonaryo 35
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Jeremias 31:31-34

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Jeremias

Sinasabi ng Panginoón,
“Darating ang panahon na gagawa akó
ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda.

Ito’y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno,
nang ilabas ko silá sa Egipto.

Bagamat sumira silá sa kasunduan namin,
nagtiyaga akó sa kanila.

Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel:
Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan;
isusulat ko sa kanilang mga puso.

Akó’y magiging kanilang Diyós at silá ang magiging bayan ko.

Hindi na nila kailangang turuan ang isa’t isa
upang makilala ang Panginoón;
lahát silá,
dakila’t hamak ay makakakilala sa akin,
sapagkat patatawarin ko silá sa kanilang maling gawain
at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan."


1193

Tugon sa Salmo: Tugon sa AwitD’yos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin!
1194

Salmong Tugunan: Awit 051:3-4, 12-13, 14-15

Pakinggan

Akó’y kaawaan, O mahal kong Diyós,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob;
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan
at ipatawad mo yaring kasalanan!

Isang pusong tapat sa aki’y likhain;
bigyan mo, O Diyós, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akóng alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.

Ang galak na dulot ng ‘yong pagliligtas,
ibalik at akó ay gawin mong tapat.
Kung magkagayon na,
aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan.


1195

Pagbasa 2: Sulat sa mga Ebreo 5:7-9

Pagpapahayag mula sa Sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid:
Noong si Hesús ay namumuhay rito sa lupa,
siyá’y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyós
na makapagliligtas sa kaniyá sa kamatayan.
At dininig siyá
dahil sa lubusan siyáng nagpakumbaba.
Bagamat siyá’y Anak ng Diyós,
natutuhan niyá ang tunay na kahulugan ng pagsunod
sa pamamagitan ng pagtitiis.
At nang maganap na niyá ito,
siyá’y naging walang hanggang Tagapagligtas
ng lahát ng sumusunod sa kaniyá.


1196

Pambungad: Juan 12:26

Ang sinumang naglilingkod upang sa aki’y sumunod ay tunay na itatampok sa kaligayahang lubos ng mahal na Anak kong D’yos.
Ang sinumang naglilingkod 
upang sa aki’y sumunod-Abay
2318

Magandang Balita: Juan 12:20-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Juan

Noong panahong iyon:
Kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba.
Lumapit silá kay Felipe na taga-Betsaida, Galilea, at nakiusap,
“Ginoo,
ibig po naming makita si Hesús."
Sinabi ito ni Felipe kay Andres,
at siláng dalawa’y lumapit kay Hesús at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon.

Sinabi ni Hesús,
“Dumating na ang oras
upang parangalan ang Anak ng Tao.
Tandaan ninyó:
malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay,
mananatili itong nagiisa.
Ngunit kung mamatay,
ito’y mamumunga nang marami.

Ang taong labis na nagpapahalaga sa kaniyáng buhay
ay siyáng mawawalan nito,
ngunit ang napopoot sa kaniyáng buhay sa daigdig na ito
ay siyáng magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan.

Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin,
at saanman akó naroroon ay naroon din ang aking lingkod.
Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin.

Ngayon, akó’y nababagabag.
Sasabihin ko ba, ‘Ama,
iligtas mo akó sa kahirapang daranasin ko?’ Hindi!

Sapagkat ito ang dahilan kung bakit akó naparito –
upang danasin ang kahirapang ito.

Ama, parangalan mo ang iyong pangalan."
Isang tinig mula sa langit ang nagsabi,
“Pinarangalan ko na ito,
at muli kong pararangalan."
Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila,
“Kumulog!"
Sabi naman ng iba,
“Nagsalita sa kaniyá ang isang anghel!"

Sinabi ni Hesús,
“Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyó,
hindi dahil sa akin.

Panahon na upang hatulan ang sanlibutan.
Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito.

At kung akó’y maitaas na,
ilalapit ko sa akin ang lahát ng tao."
Sinabi niyá ito
upang ipakilala kung paano siyá mamamatay.


1197
Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan


2 Linggó ng Pagkabuhay: 04/11/2021
3 Linggó ng Pagkabuhay: 04/18/2021
4 Linggó ng Pagkabuhay: 04/25/2021
5 Linggó ng Pagkabuhay: 05/02/2021
6 Linggó ng Pagkabuhay: 05/09/2021
Pag-akyát ng Panginoón: 05/16/2021
Pentekostes: Misa sa Araw: 05/23/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.234.245.72