up arrow magsimba.com

4 Linggó ng 40-Araw, 03/14/2021

Leksyonaryo 32
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: 2 Cronica 36:14-16, 19-23

Pagpapahayag mula sa Ikalawang Aklat ng mga Cronica

Noong mga araw na iyon:
Sumama nang sumama ang mga pinuno ng Juda,
ang mga saserdote at ang mamamayan.
Nakigaya silá sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa.
Pati bahay ng Panginoón na itinalaga niyá sa Jerusalem ay kanilang itinakwil.

Gayunman,
dahil sa habag ng Panginoón sa kanila at sa pagmamalasakit sa kaniyáng Templo,
lagi niyáng pinadadalhan silá ng mga sugo.
Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta
at pinagtatawanan sa anumang sabihin.

Kaya, umabot na sa sukdulan ang poot ng Panginoón.
Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoón,
winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali.
Ang mahahalagang ari-arian doon ay tinupok din,
anupa’t ang lahát ay iniwan nilang wasak.
Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babilonia.
Doo’y inalipin silá ng hari at ng kaniyáng mga anak
hanggang ang Babilonia’y masakóp ng Persia.
Sa gayon natupad ang hula ni Jeremias
na ang lupai’y nakapamahinga sa loob ng pitumpung taong singkad.

Upang matupad ang salita niyáng ito sa pamamagitan ni Jeremias,
pinukaw ng Panginoón ang kalooban ni Ciro,
hari ng Persia,
noong unang taon ng kaniyáng paghahari.

Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian
na ganito ang isinasaad:
“Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persia:
‘Ipinaubaya sa akin ng Panginoón, Diyós ng Kalangitan,
ang lahát ng kaharian sa daigdig
at inutusan niyá akóng magtayo para sa kaniyá
ng templo sa Jerusalem ng Juda.
Kaya, ang sinuman sa inyó na kabilang sa kaniyáng bayan
ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem.
Samahan nawa siyá ng Panginoón,
ang kaniyáng Diyós.’”

1176

Tugon sa Salmo: Tugon sa AwitKung ika’y aking limutin, wala na ‘kong aawitin!
1177

Salmong Tugunan: Awit 0137:1-2, 3, 4-5, 6

Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babilonia,
kami roo’y nakaupong tumatangis,
sa tuwinang ang iniwan naming Sion ay aming maalaala.
Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila,
isinabit namin doon, yaong dala naming lira.

Sa amin ay iniutos ng sa amin ay lumupig,
na aliwin namin silá, ng matamis naming tinig,
tungkol sa Sion, yaong paksa, niyong nais nilang awit.

Pa’no namin aawitin, ang awit ng Panginoón,
samantalang bihag kaming nangingibang-bayan noon?
Ayaw ko nang ang lira ko’y hawakan pa at tugtugin,
kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem.

Di na akó aawit pa,
kung ang lundong sasapitin sa isip ko’t alaala,
ika’y ganap na limutin,
kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin.


1178

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Efeso 2:4-10

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid:
Napakasagana ang habag ng Diyós
at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niyá sa atin.
Tayo’y binuhay niyá kay Kristo kahit noong tayo’y mga patay pa
dahil sa ating pagsuway.

Naligtas nga kayó
dahil sa kaniyáng kagandahang-loob.
Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Hesús,
tayo’y muling binuhay na kasama niyá
at pinaupong kasama niyá sa kalangitan.

Ginawa niyá ito
upang sa darating na mga panahon ay maipakita niyá
ang di-masukat na kasaganaan ng kaniyáng kagandahangloob sa atin
sa pamamagitan ni Kristo Hesús.

Dahil sa kagandahang-loob ng Diyós ay naligtas kayó
sa pamamagitan ng inyóng pananalig kay Kristo.
At ang kaligtasang ito’y kaloob ng Diyós,
hindi mula sa inyó.

Hindi ito
dahil sa inyóng mga gawa
kaya’t walang dapat ipagmalaki ang sinuman.

Tayo’y kaniyáng nilalang,
nilikha sa pamamagitan ni Kristo Hesús
upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti,
na itinalaga na ng Diyós para sa atin noon pa mang una.


1179

Pambungad: Juan 3:16

Pag-ibig sa sanlibutan ng D’yos ay gayon na lamang, kanyang A nak ibinigay, upang mabuhay kailanman ang na nanalig na tunay.
Pag-ibig sa sanlibutan ng D’yos ay gayon 
na lamang-Abay
2317

Magandang Balita: Juan 3:14-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Juan

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesús kay Nicodemo,
“Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang,
gayon din naman,
kailangang itaas ang Anak ng Tao,
upang ang sinumang sumasampalataya sa kaniyá
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyós sa sanlibutan,
kaya ibinigay niyá ang kaniyáng bugtong na Anak,
upang ang sumampalataya sa kaniyá ay hindi mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Sapagkat sinugo ng Diyós ang kaniyáng Anak,
hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan,
kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niyá.

Hindi hinahatulang maparusahan
ang nananampalataya sa bugtong na Anak ng Diyós;
ngunit hinatulan nang parusahan
ang hindi nananampalataya sa kaniyá.

Hinatulan silá
sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw,
ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag,
sapagkat masama ang kanilang mga gawa.

Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw,
at hindi lumalapit dito
upang hindi mahayag ang kaniyáng mga gawa.

Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw;
sa gayon, nahahayag na ang kaniyáng mga ginagawa’y pagsunod sa Diyós."


1180
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan


2 Linggó ng Pagkabuhay: 04/11/2021
3 Linggó ng Pagkabuhay: 04/18/2021
4 Linggó ng Pagkabuhay: 04/25/2021
5 Linggó ng Pagkabuhay: 05/02/2021
6 Linggó ng Pagkabuhay: 05/09/2021
Pag-akyát ng Panginoón: 05/16/2021
Pentekostes: Misa sa Araw: 05/23/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.234.245.72