up arrow magsimba.com

3 Linggó ng 40-Araw, 03/07/2021

Leksyonaryo 29
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Exodo 20:1-17 or 20:1-3, 7-8, 12-17

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Exodo
Noong mga araw na iyon,
sinabi ng Diyós:

“Akó ang Panginoón,
ang inyóng Diyós na naglabas sa inyó sa Egipto
at humango sa inyó sa pagkaalipin.
Huwag kayóng magkakaroon ng ibang Diyós,
maliban sa akin.

Huwag ninyóng babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoón
sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito nang walang kabuluhan.

Italaga ninyó sa akin ang Araw ng Pamamahinga.

Igalang ninyó ang inyóng ama’t ina.
Sa gayo’y mabubuhay kayó nang matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyó.

Huwag kayóng papatay.

Huwag kayóng mangangalunya.

Huwag kayóng magnanakaw.

Huwag kayóng sasaksi sa di katotohanan laban sa inyóng kapwa.

Huwag ninyóng pag-iimbutan ang sambahayan ng inyóng kapuwa:
ang kaniyáng asawa,
mga alila,
mga baka,
asno o ang anumang pag-aari niyá."


1159

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Panginoon, iyong taglay ang Salitang bumubuhay!
1160

Salmong Tugunan: Awit 019:8, 9, 10, 11

Ang batas ng Panginoón ay batas na walang kulang;
ito’y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay.
Yaong kaniyáng mga batas ay mapagtitiwalaan;
nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan.

Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos;
liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod.
Ito’y wagas at matuwid ’pagkat mula ito sa Diyós;
pang-unawa ng isipan yaong bungang idudulot.

Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti;
isang banal na tungkulin na iiral na parati.
Pati mga hatol niyá’y matuwid na kahatulan;
kapag siyá ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay.

Ito’y higit pa sa ginto, na maraming nagnanais;
higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit.
Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis,
kahit anong pulot ito na dalisay at malinis.


1161

Pagbasa 2: Unang Sulat sa mga Taga-Corinto 1:22-25

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Ang mga Judio’y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan.
Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego.
Ngunit ang ipinangangaral nami’y si Kristong ipinakó sa krus
– isang katitisuran sa mga Judio at kahangalan para sa mga Hentil.
Subalit sa mga tinawag ng Diyós,
maging Judio at Griego,
si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyós.
Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyós
ay karunungang higit kaysa lahát ng karunungan ng tao.
At ang inaakala namang kahinaan ng Diyós ay lakas
na higit sa lahát ng kalakasan ng tao.


1162

Pambungad: Juan 3:16

Pag-ibig sa sanlibutan ng D’yos ay gayon na lamang, kanyang A nak ibinigay, upang mabuhay kailanman ang na nanalig na tunay.
Pag-ibig sa sanlibutan ng D’yos ay gayon 
na lamang-Abay
2316

Magandang Balita: Juan 2:13-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Juan

Malapit na ang Paskuwa ng mga Judio,
kaya’t pumunta si Hesús sa Jerusalem.
Nakita niyá sa templo ang mga nagbibili ng mga baka,
mga tupa,
at mga kalapati,
at mga namamalit ng salapi.

Gumawa siyá ng isang panghagupit na lubid
at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal,
pati mga baka at tupa.
Isinabog niyá ang salapi ng mga namamalit
at pinagtataob ang kanilang mga hapag.
Sinabi niyá sa mga nagbibili ng kalapati,
“Alisin ninyó rito ang mga iyan!
Huwag ninyóng gawing palengke ang bahay ng aking Ama!"

Naalaala ng kaniyáng mga alagad na sinasabi sa Kasulatan,
“Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko."

Dahil dito’y tinanong siyá ng mga Judio,
“Anong tanda ang maibibigay mo
upang patunayang may karapatan kang gawin ito?"

Tumugon si Hesús,
“Gibain ninyó ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw."

Sinabi ng mga Judio,
“Apatnapu’t anim na taon na ginawa ang templong ito,
at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw?"

Ngunit ang templong tinutukoy ni Hesús ay ang kaniyáng katawan.

Kaya’t nang siyá’y muling mabuhay,
naalaala ng kaniyáng mga alagad na sinabi niyá ito;
at naniwala silá sa Kasulatan at sa mga sinabi ni Hesús.

Nang pista ng Paskuwa,
nasa Jerusalem si Hesús.

Marami ang sumampalataya sa kaniyá
nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niyá.

Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Hesús,
sapagkat kilala niyá siláng lahát.

Hindi na kailangang may magsalita pa sa kaniyá tungkol sa kaninuman,
sapagkat talastas niyá ang kalooban ng lahát ng tao.


1163
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan


2 Linggó ng Pagkabuhay: 04/11/2021
3 Linggó ng Pagkabuhay: 04/18/2021
4 Linggó ng Pagkabuhay: 04/25/2021
5 Linggó ng Pagkabuhay: 05/02/2021
6 Linggó ng Pagkabuhay: 05/09/2021
Pag-akyát ng Panginoón: 05/16/2021
Pentekostes: Misa sa Araw: 05/23/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.234.245.72