up arrow magsimba.com

2 Linggó ng 40-Araw, 02/28/2021

Leksyonaryo 26
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Genesis 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Genesis

Noong mga araw na yaon,
sinubok ng Diyos si Abraham.
Tinawag siyá ng Diyos at tumugon naman siyá.
Sinabi sa kaniyá,
“Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac,
at magpunta kayo sa lupain ng Moria.
Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo,
at ihandog mo siyá sa akin."

Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos,
gumawa ng dambana si Abraham.
Nang sasaksakin na niya ang bata,
tinawag siyá ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi:
“Abraham, Abraham!
Huwag mong patayin ang bata.
Huwag mo siyáng saktan!
Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos,
sapagkat hindi mo ipinagkait sa kaniya ang kaisa-isa
at pinakamamahal mong anak."

Paglingon niya’y may nakita siyáng isang lalaking tupa
na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy.
Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kaniyáng anak.

Mula sa langit,
nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon.
Wika nito,
“Akong Panginoon ang nangangako sa iyo:
yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisaisa mong anak,
pagpapalain kita.
Ang lahi mo’y magiging sindami ng bituin sa langit
at ng buhangin sa dagat.
Lulupigin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway.
Sa pamamagitan ng iyong lahi,
pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig
sapagkat ikaw ay tumalima sa akin."


1142

Tugon sa Salmo: Tugon sa AwitSa piling ng Poong mahal, ako’y laging mamumuhay!
1143

Salmong Tugunan: Awit 0116:10+15, 16-17, 18-19

Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig,
bagamat ang aking sabi’y "Ako’y ganap nang nalupig."
Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw,
kahit ito ay iisa, labis siyáng magdaramdam.

Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod,
katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos.
Yamang ako’y iniligtas, kinalinga at tinubos.
Ako ngayo’y maghahandog ng haing pasasalamat,
ang handog kong panalangi’y sa iyo ko ilalagak.

Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang,
sa templo sa Jerusalem,
ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan.


1144

Pagbasa 2: Sulat sa mga Taga-Roma 8:31b-34

Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Kung ang Diyós ay panig sa atin,
sino ang laban sa atin?

Hindi niyá ipinagkait ang sarili niyáng Anak
kundi ibinigay para sa ating lahát.
Kung naipagkaloob niyá sa atin ang kaniyáng Anak,
hindi ba niyá ipagkakaloob sa atin ang lahát ng bagay,
kasama ng kaniyáng Anak?

Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyós,
gayong ang Diyós ang nagpapawalang-sala sa kanila?
Sino nga ang hahatol ng kaparusahan?
Si Kristo Hesús bang nasa kanan ng Diyós?
Siyá pa nga ang namatay at muling binuhay,
at ngayo’y namamagitan para sa atin.


1145

Pambungad: cf. Mateo 17:5

Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag; ang D’yos Ama na nangusap: “Ito ang mahal kong Anak; lugod kong dinggin ng lahat.”
Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang 
pahayag
2315

Magandang Balita: Marcos 9:2-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon,
umakyat si Hesús sa isang mataas na bundok.
Wala siyáng isinama kundi sina Pedro,
Santiago at Juan.

Samantalang silá’y naroon,
nakita nilang nagbagonganyo si Hesús,
nagningning ang kaniyáng kasuutan na naging putingputi,
anupa’t walang sinumang makapagpapaputi nang gayon.

At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias,
na nakikipag-usap kay Hesús.
Sinabi ni Pedro kay Hesús,
“Guro,
mabuti pa’y dumito na tayo.
Gagawa po kami ng tatlong kubol:
isa sa inyó,
isa kay Moises at isa kay Elias."
Hindi nalalaman ni Pedro ang kaniyáng sinasabi
sapagka’t masyado ang takót niyá at ng kaniyáng mga kasama.

At nililiman silá ng isang alapaap
at mula rito’y may tinig na nagsabi,
“Ito ang minamahal kong Anak.
Pakinggan ninyó siyá!"
Pagdaka,
tumingin ang mga alagad sa paligid nila
at nakitang wala na siláng kasama roon kundi si Hesús.

Habang bumababa silá sa bundok
ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Hesús:
“Huwag ninyóng sasabihin kaninuman ang inyóng nakita
hangga’t hindi muling nabubuhay ang Anak ng Tao."

Sinunod nila ang tagubiling ito,
ngunit silá-silá’y nagtanungan
kung ano ang kahulugan ng sinabi niyáng muling pagkabuhay.


1146
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan


2 Linggó ng Pagkabuhay: 04/11/2021
3 Linggó ng Pagkabuhay: 04/18/2021
4 Linggó ng Pagkabuhay: 04/25/2021
5 Linggó ng Pagkabuhay: 05/02/2021
6 Linggó ng Pagkabuhay: 05/09/2021
Pag-akyát ng Panginoón: 05/16/2021
Pentekostes: Misa sa Araw: 05/23/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.234.245.72