up arrow magsimba.com

1 Linggó ng 40-Araw, 02/21/2021

Leksyonaryo 23
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Genesis 9:8-15

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Genesis

Ito ang sinabi ng Diyós kay Noe at sa kaniyáng mga anak,
“Akó’y nakikipagtipan sa inyó ngayon,
pati na sa inyóng magiging mga anak,
gayon din sa lahát ng mga bagay
na may buhay sa paligid ninyó – mga ibon,
maaamo’t maiilap na hayop na kasama ninyó sa daong.
Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyó:
Kailanma’y hindi ko na lilipulin
sa pamamagitan ng baha ang lahát ng may buhay.
Wala nang baha na gugunaw sa daigdig."
Sinabi pa ng Diyós,
“Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan
na ginagawa ko sa inyó at sa lahát ng hayop:
Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari
at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyó.
Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari,
aalalahanin ko ang aking pangakó sa inyó at sa lahát ng hayop.
Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahát ng may buhay."


1125

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan!
1126

Salmong Tugunan: Awit 025:4-5, 6-7, 8-9

Ang kalooban mo’y ituro, O Diyós,
ituro mo sana sa aba mong lingkod.
Ayon sa matuwid, akó ay turuan;
ituro mo, Poon, ang katotohanan.
Tagapagligtas ko na inaasahan.

Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas,
at ang kabutihang noon pa’y nahayag.
Pagka’t pag-ibig mo’y hindi nagmamaliw,
akó sana, Poon, ay alalahanin!

Mabuti ang Poon at makatarungan,
sa mga salari’y guro at patnubay.
Sa mababang-loob siyá yaong gabay,
at nagtuturo ng kaniyáng kalooban.


1127

Pagbasa 2: 1 Sulat ni Pedro 3:18-22

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pedro

Pinakamamahal kong mga kapatid:
Si Kristo’y namatay para sa inyó.
Namatay siyá
dahil sa kasalanan ng lahát –
ang walang kasalanan para sa mga makasalanan –
upang iharap kayó sa Diyós.
Siyá’y namatay ayon sa laman,
at muling binuhay ayon sa Espiritu.
Sa kalagayang ito,
pinuntahan niyá at inaralan ang mga espiritung nakabilanggo.
Iyan ang mga espiritung ayaw sumunod
nang silá’y matiyagang hinihintay ng Diyós
noong panahon ni Noe,
samantalang ginagawa nito ang daong.
Sa tulong ng daong na ito’y iilang tao
– wawalo – ang nakaligtas sa baha.
Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyó.
Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan
kundi isang pangakó sa Diyós buhat sa isang malinis na budhi.
Inililigtas kayó ng binyag
sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo,
na umakyat sa langit at ngayo’y nakaluklok sa kanan ng Diyós.
Naghahari siyá roon sa mga anghel
at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit.


1128

Pambungad: Mateo 4:4b

Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa Salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating Maykapal.

2314

Magandang Balita: Marcos 1:12-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon,
si Hesús ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang.
Nanatili siyá roon nang apatnapung araw,
na tinutukso ni Satanas.
Maiilap na hayop ang naroon
ngunit si Hesús ay pinaglilingkuran ng mga anghel.

Pagkatapos dakpin si Juan,
si Hesús ay nagtungo sa Galilea
at ipinangaral ang Mabuting Balitang mula sa Diyós:
“Dumating na ang takdang panahon,
at malapit na ang paghahari ng Diyós!
Pagsisihan ninyó’t talikdan ang inyóng mga kasalanan
at maniwala kayó sa Mabuting Balitang ito."


1129
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan


2 Linggó ng Pagkabuhay: 04/11/2021
3 Linggó ng Pagkabuhay: 04/18/2021
4 Linggó ng Pagkabuhay: 04/25/2021
5 Linggó ng Pagkabuhay: 05/02/2021
6 Linggó ng Pagkabuhay: 05/09/2021
Pag-akyát ng Panginoón: 05/16/2021
Pentekostes: Misa sa Araw: 05/23/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.234.245.72