up arrow magsimba.com

Miyerkules ng Abo, 02/17/2021

Leksyonaryo 219
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Joel 2:12-18

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Joel

Sinasabi ngayon ng Panginoón:
“Mataimtim kayóng magsisi at manumbalik sa akin,
kayó’y mag-ayuno,
manangis,
at magdalamhati.
Magsisi kayó nang taos sa puso,
hindi pakitang- tao lamang."
Magbalik-loob kayó sa Panginoón na inyóng Diyós.
Siyá’y may magandang-loob at puspos ng awa,
mapagpahinuhod at tapat sa kaniyáng pangakò;
laging handang magpatawad at hindi magpaparusa.

Maaaring lingapin kayó ng Panginoón at bigyan ng masaganang ani.
Kung magkagayon,
mahahandugan natin siyá ng haing butil at alak.
Ang trompeta ay hipan ninyó,
sa ibabaw ng Bundok Sion;
iutos ninyó na mag-ayuno ang lahát.
Tawagin ninyó ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon.
Tipunin ninyó ang lahát,
matatanda’t bata,
pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal.
Mga saserdote,
kayó’y tumayo paghasa pagitan ng pasukan at ng dambana,
manangis kayó’t manalangin nang ganito:
“Mahabag ka sa iyong bayan,
O Panginoón.
Huwag mong tulutang kami’y hamaki’t pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin,
‘Nasaan ang inyóng Diyós?’ ”

Pagkaraan,
ipinamalas ng Panginoón na siyá’y nagmamalasakit sa kaniyáng bayan.

Ang Salita ng Diyós!


2027

Tugon sa Salmo: . . .

219-Miyerkules-Abo-cuadro.jpg
Poón, iyóng kaawaán kamíng sa ‘yó’y nagsisuwáy!
2028

Salmong Tugunan: Awit 051

Akó’y kaawaan, O mahal kong Diyós,
sang-ayon sa iyong kagandahang- loob;
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pagibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan
at ipatawad mo yaring kasalanan!

Ang pagsalansang ko ay kinikilala,
laging nasa isip ko at ala-ala.
Sa iyo lang akó nagkasalang tunay,
at ang nagawa ko’y di mo nagustuhan.

Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
bigyan mo, O Diyós, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akóng alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.

Ang galak na dulot ng ‘yong pagliligtas,
ibalik at akó ay gawin mong tapat.
Turuan mo akóng makapagsalita,
at pupurihin ka sa gitna ng madla.


2029

Pagbasa 2: II Sulat sa mga Taga-Corinto5:20- 6:2

Pagpapahayag mula sa Ikalawang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga Kapatid:
Akó’y sugo ni Kristo;
parang ang Diyós na rin ang namamanhik sa inyó sa pamamagitan ko:
makipagkasundo kayó sa Diyós.
Hindi nagkasala si Kristo,
ngunit dahil sa atin,
siyá’y ibinilang na makasalanan
upang makipag-isa tayo sa kaniyá at mapabanal sa harapan ng Diyós
sa pamamagitan niyá.
Yamang kami’y mga katulong sa gawain ng Diyós,
ipinamamanhik namin sa inyó
na huwag ninyóng sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyós.
Sapagkat sinasabi niyá:
“Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita,
sa araw ng pagliligtas,
sinaklolohan kita."
Tingnan ninyó!
Ngayon na ang panahong nararapat!
Ngayon ang araw ng pagliligtas!

2030

Pambungad: ...

Kapag ngayo’y napakinggan ang tinig ng Poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya’t kalooban.
2031

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Mateo 6:1-6.16-18

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
sinabi ni Hesus sa kaniyáng mga alagad:
“Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang-tao lamang
ang paggawa ninyo ng mabuti.
Kapag ganyan ang ginawa ninyo,
wala kayong matatamong gantimpala
buhat sa inyong Amang nasa langit.
Kaya nga,
kapag naglilimos ka,
huwag mo nang ipagmakaingay ito,
katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw
doon sa sinagoga at sa mga lansangan.
Ginagawa nila ito
upang purihin sila ng mga tao.
Sinasabi ko sa inyo:
tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.
Ngunit kung naglilimos ka,
huwag mo nang ipaalam ito
kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan
upang malihim ang iyong paglilimos.
At gagantihin ka ng iyong Amang nakakikita
ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.

At kapag nananalangin kayo,
huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw.
Mahilig silang manalangin nang patayo
sa mga sinagoga at sa mga panulukangdaan,
upang makita ng mga tao.
Sinasabi ko sa inyo:
tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.
Ngunit kapag mananalangin ka,
pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto.
Saka ka manalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita,
at gagantihin ka ng iyong Amang nakakikita
ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.

Kapag nag-aayuno kayo,
huwag kayong magmukhang malungkot,
tulad ng mga mapagpaimbabaw.
Hindi sila nag-aayos
upang malaman ng mga tao na sila’y nag-aayuno.
Sinasabi ko sa inyo:
tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.
Kapag ikaw ay nag-aayuno,
mag-ayos ka ng buhok at maghilamos
upang huwag mapansin ng mga tao na nagaayuno ka.
Ang iyong Amang hindi mo nakikita ang siyá lamang nakaaalam nito.
siyá,
na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim,
ang gaganti sa iyo."

Ang Mabuting Balita ng Panginoon!


2032
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan


2 Linggó ng Pagkabuhay: 04/11/2021
3 Linggó ng Pagkabuhay: 04/18/2021
4 Linggó ng Pagkabuhay: 04/25/2021
5 Linggó ng Pagkabuhay: 05/02/2021
6 Linggó ng Pagkabuhay: 05/09/2021
Pag-akyát ng Panginoón: 05/16/2021
Pentekostes: Misa sa Araw: 05/23/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.234.245.72