up arrow magsimba.com

6 Linggó sa Karaniwang Panahón, 02/14/2021

Leksyonaryo 77
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Levitico 13:1-2, 44-46

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Levitico

Sinabi ng Panginoón kina Moises at Aaron,
“Kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay,
mamaga o kaya’y magkaroon ng singaw na parang ketong,
dadalhin siyá kay Aaron o sa mga anak niyáng saserdote.

Ituturing siyáng marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote.
Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit,
hindi magsusuklay,
tatakpan ang kaniyáng nguso
at laging sisigaw ng ‘Marumi! Marumi!’
Hanggang may sugat,
siyá’y ituturing na marumi
at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa."


1441

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Sa ‘yong tulong at pagtubos akó’y binigyan mong lugod!
1442

Salmong Tugunan: Awit 032:1-2, 5, 11

Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan,
at nalimot na rin ang kaniyáng nagawang mga pagsalansang.
Mapalad ang taong sa harap ng Poon ay di naparatangan
dahilan sa siyá ay di nagkasala at hindi nanlinlang.

Akó ay lumapit sa iyong harapan at sala’y inamin,
ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim.
Pinagpasiyáhan kong ang lahát ng ito sa iyo’y idaing,
at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin.

Lahát ng matuwid at tapat sa Poon,
magalak na lubos,
dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyós.
Sumigaw sa galak ang lahát ng taong sa kaniyá’y sumunod!


1443

Pagbasa 2: I Sulat sa mga Taga-Corinto 10:31-11:1

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Kung kayo’y kumakain o umiinom,
o anuman ang ginagawa ninyo,
gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos.
Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman –
ng mga Judio, ng mga Griego,
o mga kaanib sa Simbahan ng Diyos.
Ang sinisikap ko nama’y
mabigyang kasiyáhan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko;
hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan
kundi ang kapakanan ng marami,
upang maligtas sila.
Tularan ninyo ako,
gaya ng pagtulad ko kay Kristo.


1444

Magandang Balita: Marcos 1:40-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon,
may isang ketonging lumapit kay Hesus,
nanikluhod at nagmakaawa:
“Kung ibig po ninyo’y mapagagaling ninyo ako."

Nahabag si Hesus at hinipo siyá,
sabay ang wika,
“Ibig ko.
Gumaling ka!"
Noon di’y nawala ang ketong at gumaling ang tao.

Pinaalis siyá agad ni Hesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin:
“Huwag mong sasabihin ito kaninuman.
Sa halip ay pasuri ka sa saserdote.

Pagkatapos,
maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises,
upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na."

Ngunit umalis siyá at bagkus ipinamalita ang nangyari,
anupa’t hindi na hayagang makapasok ng bayan si Hesus.

Naroon na lamang siyá sa labas,
sa mga ilang na pook,
at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba’t ibang dako.


1445

Magandang Balita: Lucas 6:17, 20-26


Tumingin si Jesus sa mga alagad at kaniyang sinabi,

"Mapalad kayong mga dukha,
sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo!

"MapaIad kayong mga. nagugutom ngayon,
sapagkat kayo'y bubusugin!

"Mapalad kayong mga tumatangis ngayon,
sapagkat kayo'y magagalak!

"Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao kayo'y kinapopootan,
ipinagtatabuyan at inaahmura ng mga tao,
at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman

"Magalak kayo at lumukso sa tuwa,
kung. ito y mangyari,
sapagkat malaki ang inyong gantImpala sa langit,
gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta,

"Ngunit sa aba ninyong mayayamap ngayon,
sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan!

"Sa aba ninyong mga busog ngayon "
sapagkat kayo'y magugutom! '

"Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon,
sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis!

"Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao,
sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno
sa mga bulaang propeta."

2340
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan


2 Linggó ng Pagkabuhay: 04/11/2021
3 Linggó ng Pagkabuhay: 04/18/2021
4 Linggó ng Pagkabuhay: 04/25/2021
5 Linggó ng Pagkabuhay: 05/02/2021
6 Linggó ng Pagkabuhay: 05/09/2021
Pag-akyát ng Panginoón: 05/16/2021
Pentekostes: Misa sa Araw: 05/23/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.234.245.72