up arrow magsimba.com

5 Linggó sa Karaniwang Panahón, 02/07/2021

Leksyonaryo 74
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Isa 6:1-2a.3-8

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Isaias

Nang taong mamatay si Haring Uzias,
nakita ko ang Panginoon.
Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan.
Ang laylayan ng kaniyang damit ay nakalatag sa buong Templo.

May mga serapin sa kanyang ulunan,
at bawat isa’y may anim na pakpak.
Wala silang tigil nang kasa-sabi sa isa’t isa ng ganito:
“Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo !
Ang kaniyang kaning-ninga’y laganap sa sanlibutan."

Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng Templo,
at ang loob nito’y napuno ng usok.

Sinabi ko, “Kawawa ako.
Marumi ang aking labi
at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi.
Mapapahamak ako,
pagkat ako’y isang makasalanang nakakita sa Panginoon,
ang Makapangyarihang Hari."

Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana,
at lumipad na patungo sa akin.

Ang baga ay idiniit sa aking mga labi, at sinabi,
“Wala ka nang sala.
Napawi na ang mga kasalanan mo."

Narinig ko ang tinig ng Panginoon,
“Sino ang aking ipadadala?
Sino ang aming susuguin?"

Sumagot ako,
“Narito po ako. Ako ang isugo n’yo."


2334

Pagbasa 1: Job 7:1-4, 6-7

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Job

Nagsalita si Job at sinabi niyá:
“Ang buhay ng tao’y sagana sa hirap,
batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas.

Siyá’y tulad ng alipin,
pahinga ang hinahangad,
para siyáng manggagawa,
naghihintay ng kaniyáng bayad.

Maraming buwan na ang lumipas,
walang layon ang buhay ko.
At tuwing sasapit ang gabi ay namimighati akó.

Ang gabi ay matagal,
wari’y wala nang umaga,
di mapanatag sa higaan at palaging balisa.

Mga araw ng buhay ko’y mabilis na nalalagas.
Pag-asa ko’y lumalabo,
at matuling tumatakas.

O Diyós,
iyong alalahaning ang buhay ko’y parang hangin.
Ang ligaya ng buhay ko’y napalitan na ng lagim."


1424

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Panginoón ay purihin; siyá ay nagpápagalíng!
1425

Tugon sa Salmo: Salmo 138

Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel!

2339

Salmong Tugunan: Salmo 138

Ako, Poon, buong pusong aawit ng pasalamat,
sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap.
Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang,
pupurihin kita roon, pupurihin ang ‘yong ngalan.

Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan,
ikaw’y tunay na dakila, pati iyong kautusan.
Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo,
sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako.

Dahilan sa pangako mong na-rinig ng mga hari,
pupurihin ka ng lahat at ikaw’y ipagbubunyi.
Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin,
at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin.

Nahahandang harapin mo mapu-pusok kong kaaway,
ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay.
Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat,
ang dahilan nito, Poon, pag-ibig mo’y di-kukupas,
at ang mga sinimulang gawain mo’y magaganap.


2338

Salmong Tugunan: Awit 0147:1-2, 3-4, 5-6

Purihin ang Panginoón! O kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyós.
Ang magpuri sa kaniyá’y tunay na nakalulugod.
Ang Lunsod ng Jerusalem,
muli niyáng ibabalik sa kaniyáng mga lingkod na natapon at nalupig.

Yaong mga pusong wasak ay kaniyá ring lulunasan.
Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan.
Alam niyá’t natitiyak ang bilang ng mga tala,
isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda.

Panginoóng ating Diyós ay dakila at malakas.
Ang taglay niyáng karunungan ay walang makasusukat.
Yaong mapagpakumbaba’y siyá niyáng itataas,
ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak.


1426

Pagbasa 2: I Sulat sa mga Taga-Corinto 9:16-19, 22-23

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Hindi ngayo’t nangangaral akó ng Mabuting Balita ay maaari na akóng magmalaki.
Iyan ang tungkuling iniatang sa akin.
Sa aba ko,
kung hindi ko ipangaral ang Mabuting Balita!

Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban,
akó’y may gantimpalang hihintayin;
ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin
sapagkat ito’y ipinagkatiwala sa akin.

Ano ngayon ang aking gantimpala?
Ang maipangaral ko na walang bayad ang Mabuting Balita
at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral.

Malaya akó at di alipin ninuman;
ngunit napaalipin akó sa lahát
upang makahikayat akó ng lalong marami.

Sa piling ng mahihina,
akó’y naging gaya ng mahihina
upang mahikayat ko silá.

Akó’y nakibagay sa lahát ng tao
upang ang ilan man lamang ay maligtas ko,
kahit sa anong paraan.

Ginagawa ko ang lahát ng ito alang-alang sa Mabuting Balita,
upang makabahagi akó sa mga pagpapala nito.


1427

Pagbasa 2: 1 Cor 15:1-11

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga-Corinto

At ngayo’y ipinaaalaala ko sa inyo, mga kapatid,
Ang Mabuting Balita na ipinangaral ko sa inyo.
Iyan ang pahayag na inyong tinanggap
at naging saligan ng inyong pananampalataya.

Sa pamamagitan nito’y naliligtas kayo,
kung matatag kayong nananangan
sa salitang ipinangaral ko sa inyo
– liban na nga lamang kung kayo’y sumampalataya
na di iniisip ang inyong sinampalatayanan.

Sapagkat ibinigay ko sa inyo
itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin:
si Kristo’y namatay
dahil sa ating mga kasalanan,
bilang katuparan sa nasasaad sa Kasulatan;
inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw,
ayon din sa Kasulatan;
at siya’y napakita kay Pedro,
saka sa Labindalawa.

Pagkatapos, napakita siya
sa mahigit na limandaang kapatid na nagkakatipon.
Marami sa kanila’y buhay pa hanggang ngayon,
bagamat patay na ang ilan.

At napakita rin siya kay Santiago,
saka sa mga apostol na sama-sama noon.

Sa kahuli-huliha’y napakita rin siya sa akin
– bagamat ako’y tulad ng batang ipinanganak nang di- kapanahunan.

Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol,
ako’y di karapat-dapat tawaging apostol,
sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos.

Ngunit dahil sa kagandahang-loob niya,
ako’y naging apostol,
at hindi naman nawalan ng kabuluhan
ang kaloob niyang ito sa akin.

Nagpagal ako nang higit kaysa kaninuman sa kanila,
bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan
kundi sa tulong ng Diyos sa akin.

Kaya’t maging ako o sila
– ito ang ipinangangaral namin,
at ito ang pinananaligan ninyo.


2336

Pambungad: Mateo 4:19

Sumunod kayo sa akin at kayo’y aking gagawing katambal ko sa tungkulin.
2335

Magandang Balita: Lu 5:1-11

Noong panahong iyon,
nakatayo si Hesus sa baybayin ng Lawa ng Genesaret.
Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao
na ibig makarinig ng salita ng Diyos.

May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin;
nakalunsad na ang mga mangingisda
at naghuhugas ng kanilang mga lambat.

Lumulan siya sa isa sa mga bangka
at hiniling kay Simong may-ari nito,
na ilayo nang kaunti sa tabi.
Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao.

Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon,
“Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat
upang manghuli."

Sumagot si Simon,
“Guro,
magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli!
Ngunit dahil sa sinabi ninyo,
ihuhulog ko ang mga lambat."

Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli
ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat.
Kaya’t kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang
nasa ibang bangka upang patulong,
at lumapit naman ang mga ito.
Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog.

Nang makita iyon ni Simon Ped-ro,
siya’y nagpatirapa sa paanan ni Hesus at nagsabi,
“Lumayo po kayo sa akin,
Panginoon,
sapagkat ako’y makasalanan."

Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama
dahil sa dami ng kanilang huli;
gayon din sina Santiago at Juan,
mga anak ni Zebedeo,
na mga kasosyo ni Simon.

At sinabi ni Hesus kay Simon,
“Huwag kang matakot.
Mula ngayo’y mamamalakaya ka ng mga tao."
Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka,
iniwan nila ang lahat at sumunod kay Hesus.


2337

Magandang Balita: Marcos 1:29-39

Ang Mabuting Balita ng Panginoón ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon,
mula sa sinagoga,
si Hesús ay nagtuloy sa bahay nina Andres at Simon.
Kasama niyá sina Santiago at Juan.

Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro,
dahil sa matinding lagnat,
at ito’y agad nilang sinabi kay Hesús.
Nilapitan ni Hesús ang babae,
hinawakan sa kamay at ibinangon.
Noon di’y inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila.

Pagkalubog ng araw,
dinala kay Hesús ang lahát ng maysakit at ang mga inaalihan ng demonyo,
at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay.
Pinagaling niyá ang maraming maysakit,
anuman ang kanilang karamdaman,
at nagpalayas siyá ng mga demonyo.

Hindi niyá hinayaang magsalita ang mga ito,
sapagkat alam nila kung sino siyá.

Madaling-araw pa’y bumangon na si Hesús
at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin.
Hinanap siyá ni Simon at ng kaniyáng mga kasama.
Nang siyá’y matagpuan,
sinabi nila,
“Hinahanap po kayóng lahát."
Ngunit sinabi ni Hesús,
“Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit-bayan
upang makapangaral akó roon
– ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum."

At nilibot niyá ang buong Galilea,
na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo.


1428
Magandáng Balitŕ Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan


2 Linggó ng Pagkabuhay: 04/11/2021
3 Linggó ng Pagkabuhay: 04/18/2021
4 Linggó ng Pagkabuhay: 04/25/2021
5 Linggó ng Pagkabuhay: 05/02/2021
6 Linggó ng Pagkabuhay: 05/09/2021
Pag-akyát ng Panginoón: 05/16/2021
Pentekostes: Misa sa Araw: 05/23/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.234.245.72