up arrow magsimba.com

4 Linggó sa Karaniwang Panahón, 01/31/2021

Leksyonaryo 71
Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Deuteronomo 18:15-20

Pagpapahayag mula sa Aklat ng Deuteronomio
Sinabi ni Moises sa mga tao:
“Mula sa inyo,
pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko,
siyá ang inyong pakikinggan.
Ito’y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon
nang kayo’y nagkatipon sa Horeb.
Ang sabi ninyo,
‘Huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon
ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito
pagkat tiyak na mamamatay kami’
Sinabi naman niya sa akin,
‘Tama ang sabi nila,
kaya pipili ako ng propetang tulad mo.
Sa kaniya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila.
Sinumang hindi makinig sa kaniya ay mananagot sa akin.
Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas
magsalita sa pangalan ko
nang hindi ko pinahihintulutan
o magsalita sa pangalan ng alinmang diyus-diyusan.’
” Ang Salita ng Diyos!
Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society
1407

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin!


1408

Salmong Tugunan: Awit 095:1-2, 6-7a, 7b-9

Tayo ay lumapit sa ‘ting Panginoón, siyá ay awitan,
ating papurihan ang batong kublihan nati’t kalakasan.
Tayo ay lumapit, sa kaniyáng harapan na may pasalamat;
siyá ay purihin, ng mga awiting may tuwa at galak.

Tayo ay lumapit, sa kaniyá’y sumamba at magbigay-galang,
lumuhod sa harap nitong Panginoóng sa ati’y lumalang.
Siyá ang ating Diyós, tayo ay kalinga niyáng mga hirang,
mga tupa tayong inaalagaan.

Ang kaniyáng salita ay ating pakinggan:
“Iyang inyóng puso’y huwag patigasin,
tulad ng ginawa ng inyóng magulang nang nasa Meriba,
sa ilang ng Masa.
Akó ay tinukso’t doon ay sinubok ng inyóng magulang,
bagamat nakita ang aking ginawang silá’ng nakinabang.”


1409

Pagbasa 2: I Sulat sa mga Taga-Corinto 7:32-35

Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto
Mga kapatid:
Ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay.
Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa
ay ang mga gawain ukol sa Panginoon,
sapagkat ibig niyang maging kalugud-lugod sa Panginoon.
Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa
ay ang mga bagay ng sanlibutang ito,
sapagkat ibig niyang makapagbigay-lugod sa kaniyáng asawa.
Dahil dito’y hati ang kaniyáng pagmamalasakit.
Gayon din naman,
ang pinagsisikapan ng dalaga o babaing walang asawa
ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon
sapagkat ibig niyang maitalaga nang lubusan
ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon.
Subalit ang iniintindi ng babaing may-asawa
ay ang mga bagay ng sanlibutang ito
sapagkat ibig niyang makapagbigay-lugod sa kaniyáng asawa.
Sinasabi ko ito upang tulungan kayo.
Hindi ko kayo hinihigpitan;
ang ibig ko’y madala kayo sa maayos na pamumuhay,
at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon.
Ang Salita ng Diyos!
Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society
1410

Magandang Balita: Marcos 1:21-28

Ang Mabuting Balita ng Pangi noon ayon kay San Marcos
Panginoon!
Noong panahong iyon,
si Hesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum.
Nang sumunod na Araw ng Pamamahinga
ay pumasok si Hesus sa sinagoga at nagturo.
Namangha ang mga tao
sapagkat nagturo siyá sa kanila na parang isang may kapangyarihan,
at hindi tulad ng mga eskriba.
Bigla namang pumasok sa sinagoga
ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu,
at sumigaw: “Ano ang pakialam mo sa amin,
Hesus na taga-Nazaret?
Naparito ka ba upang puksain kami?
Kilala kita: ikaw ang Banal na mula sa Diyos!”
Ngunit iniutos ni Hesus sa masamang espiritu,
“Tumahimik ka!
Lumabas ka sa kaniyá!”
Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao,
at sumisigaw na lumabas.
Nanggilalas ang lahat,
kaya’t sila’y nagtanungan,
“Ano ito?
Bagong aral?
Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu.
At sinusunod naman siyá!”
At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Hesus.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon!
Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society
1411
Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan


2 Linggó ng Pagkabuhay: 04/11/2021
3 Linggó ng Pagkabuhay: 04/18/2021
4 Linggó ng Pagkabuhay: 04/25/2021
5 Linggó ng Pagkabuhay: 05/02/2021
6 Linggó ng Pagkabuhay: 05/09/2021
Pag-akyát ng Panginoón: 05/16/2021
Pentekostes: Misa sa Araw: 05/23/2021
Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.234.245.72