Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |

Kalendaryo Header
Enero 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. 1
Maria, Ina ng Diyos
Nm 6:22-27

Lk 2:16-21
2
SS. Basilio ang Dakila at Gregorio Nazianzen
1 Jn 2:22-28

Jn 1:19-28
3
SS. Basilio ang Dakila at Gregorio Nazianzen
1 Jn 2:22-28

Jn 1:19-28
4
Paghaharaáp ng Panginoón
Isaias 60:1-6
Salmo 72
Efeso 3:2-3A, 5-6
Mateo 2:1-12
5
Lunes susunód sa Pagpapakita
1 John 3:22—4:6
Ps 2:7bc-8, 10-12a
Matt 4:12-17, 23-25
6
Martes susunód sa Pagpapakita
1 John 4:7-10
Ps 72:1-2, 3-4, 7-8
Mark 6:34-44
7
Miyerkulés susunód sa Pagpapakita
1 John 4:11-18
Ps 72:1-2, 10, 12-13
Mark 6:45-52
8
Huwebes susunód sa Pagpapakita
1 John 4:19—5:4
Ps 72:1-2, 14+15bc, 17
Luke 4:14-22a
9
Biyernes susunód sa Pagpapakita
1 John 5:5-13
Ps 147:12-13, 14-15, 19-20
Luke 5:12-16
10
Sábado susunód sa Pagpapakita
1 John 5:14-21
Ps 149:1-2, 3-4, 5+6a+9b
John 3:22-30
11
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
1 Juan 5:1-9
Marcos 1:7-11
12
Sanlinggó 1 - Lunes
1 Samuel 1:1-8
Salmo 116:12-13, 14-17, 18-19
Marcos 1:14-20
13
Sanlinggó 1 - Martés
1 Samuel 1:9-20
1 Sam 2:1, 4-5, 6-7, 8abcd
Marcos 1:21-28
14
Sanlinggó 1 - Miyerkules
1 Samuel 3:1-10, 19-20
Salmo 40:2+5, 7-8a, 8b-9, 10
Marcos 1:29-39
15
Sanlinggó 1 - Huwebes
1 Samuel 4:1-11
Salmo 44:10-11, 14-15, 24-25
Marcos 1:40-45
16
Sanlinggó 1 - Biyernes
1 Samuel 8:4-7, 10-22a
Salmo 89:16-17, 18-19
Marcos 2:1-12
17
Sanlinggó 1 - Biyernes
1 Samuel 8:4-7, 10-22a
Salmo 89:16-17, 18-19
Marcos 2:1-12
18
2 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
1 Samuel 3:3b-10, 19
Salmo 40:2+4, 7-8a, 8b-9, 10
1 Taga-Corinto 6:13c-15a, 17-20
Juan 1:35-42
19
Sanlinggó 2 - Lunes
1 Samuel 15:16-23
Salmo 50:8-9, 16bc-17, 21+23
Marcos 2:18-22
20
Sanlinggó 2 - Martés
1 Samuel 16:1-13
Salmo 89:20, 21-22, 27-28
Marcos 2:23-28
21
Sanlinggó 2 - Miyerkules
1 Samuel 17:32-33, 37, 40-51
Salmo 144:1b, 2, 9-10
Marcos 3:1-6
22
Sanlinggó 2 - Huwebes
1 Samuel 18:6-9; 19:1-7
Salmo 56:2-3, 9-10a, 10b-11, 12-13
Marcos 3:7-12
23
Sanlinggó 2 - Biyernes
1 Samuel 24:3-21
Salmo 57:2, 3-4, 6+11
Marcos 3:13-19
24
Sanlinggó 2 - Sábado
2 Samuel 1:1-4, 11-12, 19, 23-27
Salmo 80:2-3, 5-7
Marcos 3:20-21
25
3 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jon 3:1-5, 10
Salmo 25:4-5, 6-7, 8-9
1 Taga-Corinto 7:29-31
Marcos 1:14-20
26
Sanlinggó 3 - Lunes
2 Samuel 5:1-7, 10
Salmo 89:20, 21-22, 25-26
Marcos 3:22-30
27
Sanlinggó 3 - Martés
2 Samuel 6:12b-15, 17-19
Salmo 24:7, 8, 9, 10
Marcos 3:31-35
28
Sanlinggó 3 - Miyerkules
2 Samuel 7:4-17
Salmo 89:4-5, 27-28, 29-30
Marcos 4:1-20
29
Sanlinggó 3 - Huwebes
2 Samuel 7:18-19, 24-29
Salmo 132:1-2, 3-5, 11, 12, 13-14
Marcos 4:21-25
30
Sanlinggó 3 - Biyernes
2 Samuel 11:1-4a, 5-10a, 13-17
Salmo 51:3-4, 5-6a, 6bcd-7, 10-11
Marcos 4:26-34
31
Sanlinggó 3 - Sábado
2 Samuel 12:1-7a, 10-17
Salmo 51:12-13, 14-15, 16-17
Marcos 4:35-41
Pebrero 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
1
4 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Deuteronomo 18:15-20
Salmo 95:1-2, 6-7a, 7b-9
1 Taga-Corinto 7:32-35
Marcos 1:21-28
2
Sanlinggó 4 - Lunes
2 Samuel 15:13-14, 30; 16:5-13
Salmo 3:2-3, 4-5, 6-7
Marcos 5:1-20
3
Sanlinggó 4 - Martés
2 Samuel 18:9-10, 14b, 24-25a, 30—19:3
Salmo 86:1-2, 3-4, 5-6
Marcos 5:21-43
4
Sanlinggó 4 - Miyerkules
2 Samuel 24:2, 9-17
Salmo 32:1-2, 5, 6, 7
Marcos 6:1-6
5
Sanlinggó 4 - Huwebes
1 Hari 2:1-4, 10-12
1 Chr 29:10, 11ab, 11d-12a, 12bcd
Marcos 6:7-13
6
Sanlinggó 4 - Biyernes
Sirach 47:2-11
Salmo 18:31, 47+50, 51
Marcos 6:14-29
7
Sanlinggó 4 - Sábado
1 Hari 3:4-13
Salmo 119:9, 10, 11, 12, 13, 14
Marcos 6:30-34
8
5 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Job 7:1-4, 6-7
Salmo 147:1-2, 3-4, 5-6
1 Taga-Corinto 9:16-19, 22-23
Marcos 1:29-39
9
Sanlinggó 5 - Lunes
1 Hari 8:1-7, 9-13
Salmo 132:6-7, 8-10
Marcos 6:53-56
10
Sanlinggó 5 - Martés
1 Hari 8:22-23, 27-30
Salmo 84:3, 4, 5+10, 11
Marcos 7:1-13
11
Sanlinggó 5 - Miyerkules
1 Hari 10:1-10
Salmo 37:5-6, 30-31, 39-40
Marcos 7:14-23
12
Sanlinggó 5 - Huwebes
1 Hari 11:4-13
Salmo 106:3-4, 35-36, 37+40
Marcos 7:24-30
13
Sanlinggó 5 - Biyernes
1 Hari 11:29-32; 12:19
Salmo 81:10-11ab, 12-13, 14-15
Marcos 7:31-37
14
Sanlinggó 5 - Sábado
1 Hari 12:26-32; 13:33-34
Salmo 106:6-7ab, 19-20, 21-22
Marcos 8:1-10
15
6 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Lev 13:1-2, 44-46
Salmo 32:1-2, 5, 11
1 Taga-Corinto 10:31-11:1
Marcos 1:40-45
16
Sanlinggó 6 - Lunes
Jas 1:1-11
Salmo 119:67, 68, 71, 72, 75, 76
Marcos 8:11-13
17
Sanlinggó 6 - Martés
Jas 1:12-18
Salmo 94:12-13a, 14-15, 18-19
Marcos 8:14-21
18
Sanlinggó 6 - Miyerkules
Jas 1:19-27
Salmo 15:2-3a, 3bc-4ab, 5
Marcos 8:22-26
19
Sanlinggó 6 - Huwebes
Jas 2:1-9
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7
Marcos 8:27-33
20
Sanlinggó 6 - Biyernes
Jas 2:14-24, 26
Salmo 112:1-2, 3-4, 5-6
Marcos 8:34-—9:1
21
Sanlinggó 6 - Sábado
Jas 3:1-10
Salmo 12:2-3, 4-5, 7-8
Marcos 9:2-13
22
1 Linggó ng 40-Araw – B
Genesis 9:8-15
Salmo 25:4-5, 6-7, 8-9
1 Pedro 3:18-22
Marcos 1:12-15
23
1 Sanlinggó ng 40-Araw – Lunes
Lev 19:1-2, 11-18
Salmo 20:8, 9, 10, 15
Mateo 25:31-46
24
1 Sanlinggó ng 40-Araw – Martés
Isaias 55:10-11
Salmo 34:4-5, 6-7, 16-17, 18-19
Mateo 6:7-15
25
1 Sanlinggó ng 40-Araw – Miyerkules
Jonah 3:1-10
Salmo 51:3-4, 12-13, 18-19
Lucas 11:29-32
26
1 Sanlinggó ng 40-Araw – Huwebes
Esth C:12, 14-16, 23-25
Salmo 138:1-2ab, 2cde-3, 7c-8
Mateo 7:7-12
27
1 Sanlinggó ng 40-Araw – Biyernes
Ezek 18:21-28
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-7a, 7bc-8
Mateo 5:20-26
28
1 Sanlinggó ng 40-Araw – Sábado
Deuteronomo 26:16-19
Salmo 119:1-2, 4-5, 7-8
Mateo 5:43-48
Marso 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
1
2 Linggó ng 40-Araw – B
Genesis 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18
Salmo 116:10+15, 16-17, 18-19
Taga-Roma 8:31b-34
Marcos 9:2-10
2
2 Sanlinggó ng 40-Araw – Lunes
Dan 9:4b-10
Salmo 78:8, 9, 11+13
Lucas 6:36-38
3
2 Sanlinggó ng 40-Araw – Martés
Isaias 1:10, 16-20
Salmo 50:8-9, 16bc-17, 21+23
Mateo 23:1-12
4
2 Sanlinggó ng 40-Araw – Miyerkules
Jeremias 18:18-20
Salmo 31:5-6, 14, 15-16
Mateo 20:17-28
5
2 Sanlinggó ng 40-Araw – Huwebes
Jeremias 17:5-10
Salmo 1:1-2, 3, 4+6
Lucas 16:19-31
6
2 Sanlinggó ng 40-Araw – Biyernes
Genesis 37:3-4, 12-13a, 17b-28a
Salmo 105:16-17, 18-19, 20-21
Mateo 21:33-43, 45-46
7
2 Sanlinggó ng 40-Araw – Sábado
Micah 7:14-15, 18-20
Salmo 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12
Lucas 15:1-3, 11-32
8
3 Linggó ng 40-Araw – B
Exodo 20:1-17 or 20:1-3, 7-8, 12-17
Salmo 19:8, 9, 10, 11
1 Taga-Corinto 1:22-25
Juan 2:13-25
9
3 Sanlinggó ng 40-Araw – Lunes
2 Hari 5:1-15a
Salmo 42:2, 3; 42:3, 4
Lucas 4:24-30
10
3 Sanlinggó ng 40-Araw – Martés
Dan 3:25, 34-43
Salmo 25:4-5ab, 6+7bc, 8-9
Mateo 18:21-35
11
3 Sanlinggó ng 40-Araw – Miyerkules
Deuteronomo 4:1, 5-9
Salmo 147:12-13, 15-16, 19-20
Mateo 5:17-19
12
3 Sanlinggó ng 40-Araw – Huwebes
Jeremias 7:23-28
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Lucas 11:14-23
13
3 Sanlinggó ng 40-Araw – Biyernes
Hos 14:2-10
Salmo 81:6c-8a, 8bc-9, 10-11ab, 14+17
Marcos 12:28b-34
14
3 Sanlinggó ng 40-Araw – Sábado
Hos 6:1-6
Salmo 51:3-4, 18-19, 20-21ab
Lucas 18:9-14
15
4 Linggó ng 40-Araw – B
2Chr 36:14-16, 19-23
Salmo 137:1-2, 3, 4-5, 6
Taga-Efeso 2:4-10
Juan 3:14-21
16
4 Sanlinggó ng 40-Araw – Lunes
Isaias 65:17-21
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Juan 4:43-54
17
4 Sanlinggó ng 40-Araw – Martés
Ezek 47:1-9, 12
Salmo 46:2-3, 5-6, 8-9
Juan 5:1-3a, 5-16
18
4 Sanlinggó ng 40-Araw – Miyerkules
Isaias 49:8-15
Salmo 145:8-9, 13cd-14, 17-18
Juan 5:17-30
19
4 Sanlinggó ng 40-Araw – Huwebes
Exodo 32:7-14
Salmo 106:19-20, 21-22, 23
Juan 5:31-47
20
4 Sanlinggó ng 40-Araw – Biyernes
Wis 2:1a, 12-22
Salmo 34:17-18, 19-20, 21+23
Juan 7:1-2, 10, 25-30
21
4 Sanlinggó ng 40-Araw – Sábado
Jeremias 11:18-20
Salmo 7:2-3, 9bc-10, 11-12
Juan 7:40-53
22
5 Linggó ng 40-Araw – B
Jeremias 31:31-34
Salmo 51:3-4, 12-13, 14-15
Heb 5:7-9
Juan 12:20-33
23
5 Linggó ng 40-Araw – B
Jeremias 31:31-34
Salmo 51:3-4, 12-13, 14-15
Juan 12:20-33
24
5 Sanlinggó ng 40-Araw – Lunes
Dan 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 or 13:41c-62
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Juan 8:1-11 or, in Year C, Juan 8:12-20
25
5 Sanlinggó ng 40-Araw – Martés
Num 21:4-9
Salmo 102:2-3, 16-18, 19-21
Juan 8:21-30
26
5 Sanlinggó ng 40-Araw – Miyerkules
Dan 3:14-20, 91-92, 95
Dan 3:52, 53, 54, 55, 56
Juan 8:31-42
27
5 Sanlinggó ng 40-Araw – Huwebes
Genesis 17:3-9
Salmo 105:4-5, 6-7, 8-9
Juan 8:51-59
28
5 Sanlinggó ng 40-Araw – Biyernes
Jeremias 20:10-13
Salmo 18:2-3a, 3bc-4, 5-6, 7
Juan 10:31-42
29
Linggo ng Palaspas: sa Misa
Is 50:4-7 Isaias 50:4-7
Salmo 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24
Taga-Filipinos 2:6-11
Mt 26:14—27:66 or 27:11-54
30
Linggo ng Palaspas: sa Misa
Is 50:4-7 Isaias 50:4-7
Salmo 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24
Mt 26:14—27:66 or 27:11-54
31
Linggo ng Palaspas: sa Misa
Is 50:4-7 Isaias 50:4-7
Salmo 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24
Mt 26:14—27:66 or 27:11-54
.. .. .. ..

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.163.67.67