Magsimba.

Litúrhiya. Filipino.

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá. Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús.

Welcome, UWIAN KALENDARYO DOWNLOADS SALMO YAMAN MISA DONATE


Kalendaryo Header
Hulyo 2014
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. 1
Sanlinggó 13 - Martés
Amos 3:1-8; 4:11-12
Salmo 5:4b-6a, 6b-7, 8
Mateo 8:23-27
2
Sanlinggó 13 - Miyerkules
Amos 5:14-15, 21-24
Salmo 50:7, 8-9, 10-11, 12-13, 16bc-17
Mateo 8:28-34
3
Sanlinggó 13 - Huwebes
Amos 7:10-17
Salmo 19:8, 9, 10, 11
Mateo 9:1-8
4
Sanlinggó 13 - Biyernes
Amos 8:4-6, 9-12
Salmo 119:2, 10, 20, 30, 40, 131
Mateo 9:9-13
5
Sanlinggó 13 - Sábado
Amos 9:11-15
Salmo 85:9ab+10, 11-12, 13-14
Mateo 9:14-17
6
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Zech 9:9-10
Salmo 145:1-2, 8-9, 10-11, 13-14
Taga-Roma 8:9, 11-13
Mateo 11:25-30
7
Sanlinggó 14 - Lunes
Hos 2:16, 17c-18, 21-22
Salmo 145:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Mateo 9:18-26
8
Sanlinggó 14 - Martés
Hos 8:4-7, 11-13
Salmo 115:3-4, 5-6, 7ab+8, 9-10
Mateo 9:32-38
9
Sanlinggó 14 - Miyerkules
Hos 10:1-3, 7-8, 12
Salmo 105:2-3, 4-5, 6-7
Mateo 10:1-7
10
Sanlinggó 14 - Huwebes
Hos 11:1-4, 8e-9
Salmo 80:2ac+3b, 15-16
Mateo 10:7-15
11
Sanlinggó 14 - Biyernes
Hos 14:2-10
Salmo 51:3-4, 8-9, 12-13, 14+17
Mateo 10:16-23
12
Sanlinggó 14 - Sábado
Isaias 6:1-8
Salmo 93:1ab, 1cd-2, 5
Mateo 10:24-33
13
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 55:10-11
Salmo 65:10, 11, 12-13, 14
Taga-Roma 8:18-23
Mateo 13:1-23 or 13:1-9
14
Sanlinggó 15 - Lunes
Isaias 1:10-17
Salmo 50:8-9, 16bc-17, 21+23
Mateo 10:34—11:1
15
Sanlinggó 15 - Martés
Isaias 7:1-9
Salmo 48:2-3a, 3b-4, 5-6, 7-8
Mateo 11:20-24
16
Sanlinggó 15 - Miyerkules
Isaias 10:5-7, 13b-16
Salmo 94:5-6, 7-8, 9-10, 14-15
Mateo 11:25-27
17
Sanlinggó 15 - Huwebes
Isaias 26:7-9, 12, 16-19
Salmo 102:13-14ab+15, 16-18, 19-21
Mateo 11:28-30
18
Sanlinggó 15 - Biyernes
Isaias 38:1-6, 21-22, 7-8
Isaias 38:10, 11, 12abcd, 16
Mateo 12:1-8
19
Sanlinggó 15 - Sábado
Micah 2:1-5
Salmo 10:1-2, 3-4, 7-8, 14
Mateo 12:14-21
20
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Wis 12:13, 16-19
Salmo 86:5-6, 9-10, 15-16
Taga-Roma 8:26-27
Mateo 13:24-43 or 13:24-30
21
Sanlinggó 16 - Lunes
Micah 6:1-4, 6-8
Salmo 50:5-6, 8-9, 16bc-17, 21+23
Mateo 12:38-42
22
Sanlinggó 16 - Martés
Micah 7:14-15, 18-20
Salmo 85:2-4, 5-6, 7-8
Mateo 12:46-50
23
Sanlinggó 16 - Miyerkules
Jeremias 1:1, 4-10
Salmo 71:1-2, 3-4a, 5-6ab, 15+17
Mateo 13:1-9
24
Sanlinggó 16 - Huwebes
Jeremias 2:1-3, 7-8, 12-13
Salmo 36:6-7ab, 8-9, 10-11
Mateo 13:10-17
25
Sanlinggó 16 - Biyernes
Jeremias 3:14-17
Jer 31:10, 11-12abcd, 13
Mateo 13:18-23
26
Sanlinggó 16 - Sábado
Jeremias 7:1-11
Salmo 84:3, 4, 5-6a+8a, 11
Mateo 13:24-30
27
17 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
1 Hari 3:5, 7-12
Salmo 119:57+72, 76-77, 127-28, 129-30
Taga-Roma 8:28-30
Mateo 13:44-52 or 13:44-46
28
Sanlinggó 17 - Lunes
Jeremias 13:1-11
Deuteronomo 32:18-19, 20, 21
Mateo 13:31-35
29
Sanlinggó 17 - Martés
Jeremias 14:17-22
Salmo 79:8, 9, 11+13
Mateo 13:36-43
30
Sanlinggó 17 - Miyerkules
Jeremias 15:10, 16-21
Salmo 59:2-3, 4, 10-11, 17, 18
Mateo 13:44-46
31
Sanlinggó 17 - Huwebes
Jeremias 18:1-6
Salmo 146:1b-2, 3-4, 5-6ab
Mateo 13:47-53
.. ..
Agosto 2014
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. .. 1
Sanlinggó 17 - Biyernes
Jeremias 26:1-9
Salmo 69:5, 8-10, 14
Mateo 13:54-58
2
Sanlinggó 17 - Sábado
Jeremias 26:11-16, 24
Salmo 69:15-16, 30-31, 33-34
Mateo 14:1-12
3
18 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 55:1-3
Salmo 145:8-9, 15-16, 17-18
Taga-Roma 8:35, 37-39
Mateo 14:13-21
4
Sanlinggó 18 - Lunes
Jeremias 28:1-17
Salmo 119:29, 43, 79, 80, 95, 102
Mateo 14:13-21 or, in Year A, Mateo 14:22-36
5
Sanlinggó 18 - Martés
Jeremias 30:1-2, 12-15, 18-22
Salmo 102:16-18, 19-21, 29+22-23
Mateo 14:22-36 or, in Year A, Mateo 15:1-2, 10-14
6
Sanlinggó 18 - Miyerkules
Jeremias 31:1-7
Jer 31:10, 11-12ab, 13
Mateo 15:21-28
7
Sanlinggó 18 - Huwebes
Jeremias 31:31-34
Salmo 51:12-13, 14-15, 18-19
Mateo 16:13-23
8
Sanlinggó 18 - Biyernes
Nah 2:1, 3; 3:1-3, 6-7
Deuteronomo 32:35cd-36ab, 39abcd, 41
Mateo 16:24-28
9
Sanlinggó 18 - Sábado
Hab 1:12—2:4
Salmo 9:8-9, 10-11, 12-13
Mateo 17:14-20
10
19 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
1 Hari 19:9a, 11-13a
Salmo 85:9a+10, 11-12, 13-14
Taga-Roma 9:1-5
Mateo 14:22-33
11
Sanlinggó 19 - Lunes
Ezek 1:2-5, 24-28c
Salmo 148:1-2, 11-12, 13, 14
Mateo 17:22-27
12
Sanlinggó 19 - Martés
Ezek 2:8—3:4
Salmo 119:14, 24, 72, 103, 111, 131
Mateo 18:1-5, 10, 12-14
13
Sanlinggó 19 - Miyerkules
Ezek 9:1-7; 10:18-22
Salmo 113:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 18:15-20
14
Sanlinggó 19 - Huwebes
Ezek 12:1-2
Salmo 78:56-57, 58-59, 61-62
Mateo 18:21—19:1
15
Sanlinggó 19 - Biyernes
Ezek 16:1-15, 60, 63 or 16:59-63
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Mateo 19:3-12
16
Sanlinggó 19 - Sábado
Ezek 18:1-10, 13b, 30-32
Salmo 51:12-13, 14-15, 18-19
Mateo 19:13-15
17
20 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 56:1, 6-7
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Taga-Roma 11:13-15, 29-32
Mateo 15:21-28
18
Sanlinggó 20 - Lunes
Ezek 24:15-23
Deuteronomo 32:18-19, 20, 21
Mateo 19:16-22
19
Sanlinggó 20 - Martés
Ezek 28:1-10
Deuteronomo 32:26-27ab, 27cd-28, 30, 35cd-36ab
Mateo 19:23-30
20
Sanlinggó 20 - Miyerkules
Ezek 34:1-11
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Mateo 20:1-16
21
Sanlinggó 20 - Huwebes
Ezek 36:23-28
Salmo 51:12-13, 14-15, 18-19
Mateo 22:1-14
22
Sanlinggó 20 - Biyernes
Ezek 37:1-14
Salmo 107:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Mateo 22:34-40
23
Sanlinggó 20 - Sábado
Ezek 43:1-7ab
Salmo 85:9ab+10, 11-12, 13-14
Mateo 23:1-12
24
21 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 22:19-23
Salmo 138:1-2a, 2b-3, 6+8
Taga-Roma 11:33-36
Mateo 16:13-20
25
Sanlinggó 21 - Lunes
2 Taga-Tesalonika 1:1-5, 11-12
Salmo 96:1-2a, 2b-3, 4-5
Mateo 23:13-22
26
Sanlinggó 21 - Martés
2 Taga-Tesalonika 2:1-3a, 14-17
Salmo 96:10, 11-12, 13
Mateo 23:23-26
27
Sanlinggó 21 - Miyerkules
2 Taga-Tesalonika 3:6-10, 16-18
Salmo 128:1-2, 4-5
Mateo 23:27-32
28
Sanlinggó 21 - Huwebes
1 Cor 1:1-9
Salmo 145:2-3, 4-5, 6-7
Mateo 24:42-51
29
Sanlinggó 21 - Biyernes
1 Cor 1:17-25
Salmo 33:1-2, 4-5, 10-11
Mateo 25:1-13
30
Sanlinggó 21 - Sábado
1 Cor 1:26-31
Salmo 33:12-13, 18-19, 20-21
Mateo 25:14-30
31
22 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Jeremias 20:7-9
Salmo 63:2, 3-4, 5-6, 8-9
Taga-Roma 12:1-2
Mateo 16:21-27
.. .. .. .. .. ..
Setyembre 2014
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. 1
Sanlinggó 22 - Lunes
1 Cor 2:1-5
Salmo 119:97, 98, 99, 100, 101, 102
Lucas 4:16-30
2
Sanlinggó 22 - Martés
1 Cor 2:10b-16
Salmo 145:8-9, 10-11, 12-13ab, 13cd-14
Lucas 4:31-37
3
Sanlinggó 22 - Miyerkules
1 Cor 3:1-9
Salmo 33:12-13, 14-15, 20-21
Lucas 4:38-44
4
Sanlinggó 22 - Huwebes
1 Cor 3:18-23
Salmo 24:1bc-2, 3-4ab, 5-6
Lucas 5:1-11
5
Sanlinggó 22 - Biyernes
1 Cor 4:1-5
Salmo 37:3-4, 5-6, 27-28, 39-40
Lucas 5:33-39
6
Sanlinggó 22 - Sábado
1 Cor 4:6b-15
Salmo 145:17-18, 19-20, 21
Lucas 6:1-5
7
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Ezek 33:7-9
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Taga-Roma 13:8-10
Mateo 18:15-20
8
Sanlinggó 23 - Lunes
1 Cor 5:1-8
Salmo 5:5-6, 7, 12
Lucas 6:6-11
9
Sanlinggó 23 - Martés
1 Cor 6:1-11
Salmo 149:1b-2, 3-4, 5-6a+9b
Lucas 6:12-19
10
Sanlinggó 23 - Miyerkules
1 Cor 7:25-31
Salmo 45:11-12, 14-15, 16-17
Lucas 6:20-26
11
Sanlinggó 23 - Huwebes
1 Cor 8:1b-7, 11-13
Salmo 139:1b-3, 13-14ab, 23-24
Lucas 6:27-38
12
Sanlinggó 23 - Biyernes
1 Cor 9:16-19, 22b-27
Salmo 84:3, 4, 5-6, 12
Lucas 6:39-42
13
Sanlinggó 23 - Sábado
1 Cor 10:14-22
Salmo 116:12-13, 17-18
Lucas 6:43-49
14
24 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Sirach 27:30-28:7
Salmo 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12
Taga-Roma 14:7-9
Mateo 18:21-35
15
Sanlinggó 24 - Lunes
1 Cor 11:17-26, 33
Salmo 40:7-8a, 8b-9, 10, 17
Lucas 7:1-10
16
Sanlinggó 24 - Martés
1 Cor 12:12-14, 27-31a
Salmo 100:1b-2, 3, 4, 5
Lucas 7:11-17
17
Sanlinggó 24 - Miyerkules
1 Cor 12:31—13:13
Salmo 33:2-3, 4-5, 12+22
Lucas 7:31-35
18
Sanlinggó 24 - Huwebes
1 Cor 15:1-11
Salmo 118:1b-2, 16ab+17, 28
Lucas 7:36-50
19
Sanlinggó 24 - Biyernes
1 Cor 15:12-20
Salmo 17:1bcd, 6-7, 8b+15
Lucas 8:1-3
20
Sanlinggó 24 - Sábado
1 Cor 15:35-37, 42-49
Salmo 56:10c-12, 13-14
Lucas 8:4-15
21
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 55:6-9
Salmo 145:2-3, 8-9, 17-18
Filemon 1:20c-24, 27a
Mateo 20:1-16a
22
Sanlinggó 25 - Lunes
Prov 3:27-34
Salmo 15:2-3a, 3bc-4ab, 5
Lucas 8:16-18
23
Sanlinggó 25 - Martés
Prov 21:1-6, 10-13
Salmo 119:1, 27, 30, 34, 35, 44
Lucas 8:19-21
24
Sanlinggó 25 - Miyerkules
Prov 30:5-9
Salmo 119:29, 72, 89, 101, 104, 163
Lucas 9:1-6
25
Sanlinggó 25 - Huwebes
Eccl/Qoh 1:2-11
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17bc
Lucas 9:7-9
26
Sanlinggó 25 - Biyernes
Eccl/Qoh 3:1-11
Salmo 144:1b+2abc, 3-4
Lucas 9:18-22
27
Sanlinggó 25 - Sábado
Eccl/Qoh 11:9—12:8
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Lucas 9:43b-45
28
26 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Ezek 18:25-28
Salmo 25:4-5, 6-7, 8-9
Filemon 2:1-11 or 1-5
Mateo 21:28-32
29
Sanlinggó 26 - Lunes
Job 1:6-22
Salmo 17:1bcd, 2-3, 6-7
Lucas 9:46-50
30
Sanlinggó 26 - Martés
Job 3:1-3, 11-17, 20-23
Salmo 88:2-3, 4-5, 6, 7-8
Lucas 9:51-56
.. .. .. ..

Welcome, UWIAN KALENDARYO DOWNLOADS SALMO YAMAN MISA DONATE

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.82.22.63