Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |

Kalendaryo Header
Oktubre 2014
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. 1
Sanlinggó 26 - Miyerkules
Job 9:1-12, 14-16
Salmo 88:10bc-11, 12-13, 14-15
Lucas 9:57-62
2
Sanlinggó 26 - Huwebes
Job 19:21-27
Salmo 27:7-8a, 8b-9abc, 13-14
Lucas 10:1-12
3
Sanlinggó 26 - Biyernes
Job 38:1, 12-21; 40:3-5
Salmo 139:1-3, 7-8, 9-10, 13-14ab
Lucas 10:13-16
4
Sanlinggó 26 - Sábado
Job 42:1-3, 5-6, 12-17
Salmo 119:66, 71, 75, 91, 125, 130
Lucas 10:17-24
5
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 5:1-7
Salmo 80:9+12, 13-14, 15-16, 19-20
Taga-Filipos 4:6-9
Mateo 21:33-43
6
Sanlinggó 27 - Lunes
Gal 1:6-12
Salmo 111:1b-2, 7-8, 9+10c
Lucas 10:25-37
7
Sanlinggó 27 - Martés
Gal 1:13-24
Salmo 139:1b-3, 13-14ab, 14c-15
Lucas 10:38-42
8
Sanlinggó 27 - Miyerkules
Gal 2:1-2, 7-14
Salmo 117:1bc, 2
Lucas 11:1-4
9
Sanlinggó 27 - Huwebes
Gal 3:1-5
Luke 1:69-70, 71-72, 73-75
Lucas 11:5-13
10
Sanlinggó 27 - Biyernes
Gal 3:7-14
Salmo 111:1b-2, 3-4, 5-6
Lucas 11:15-26
11
Sanlinggó 27 - Sábado
Gal 3:22-29
Salmo 105:2-3, 4-5, 6-7
Lucas 11:27-28
12
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 25:6-10a
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Taga-Filipos 4:12-14, 19-20
Mateo 22:1-14 or 22:1-10
13
Sanlinggó 28 - Lunes
Gal 4:22-24, 26-27, 31—5:1
Salmo 113:1b-2, 3-4, 5a+6-7
Lucas 11:29-32
14
Sanlinggó 28 - Martés
Gal 5:1-6
Salmo 119:41, 43, 44, 45, 47, 48
Lucas 11:37-41
15
Sanlinggó 28 - Miyerkules
Gal 5:18-25
Salmo 1:1-2, 3, 4+6
Lucas 11:42-46
16
Sanlinggó 28 - Huwebes
Taga-Efeso 1:1-10
Salmo 98:1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6
Lucas 11:47-54
17
Sanlinggó 28 - Biyernes
Taga-Efeso 1:11-14
Salmo 33:1-2, 4-5, 12-13
Lucas 12:1-7
18
Sanlinggó 28 - Sábado
Taga-Efeso 1:15-23
Salmo 8:2-3ab, 4-5, 6-7
Lucas 12:8-12
19
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 45:1, 4-6
Salmo 96:1+3, 4-5, 7-8, 9-10
1 Taga-Tesalonika 1:1-5b
Mateo 22:15-21
20
Sanlinggó 29 - Lunes
Taga-Efeso 2:1-10
Salmo 100:1b-2, 3, 4ab, 4c-5
Lucas 12:13-21
21
Sanlinggó 29 - Martés
Taga-Efeso 2:12-22
Salmo 85:9ab+10, 11-12, 13-14
Lucas 12:35-38
22
Sanlinggó 29 - Miyerkules
Taga-Efeso 3:2-12
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Lucas 12:39-48
23
Sanlinggó 29 - Huwebes
Taga-Efeso 3:14-21
Salmo 33:1-2, 4-5, 11-12, 18-19
Lucas 12:49-53
24
Sanlinggó 29 - Biyernes
Taga-Efeso 4:1-6
Salmo 24:1-2, 3-4ab, 5-6
Lucas 12:54-59
25
Sanlinggó 29 - Sábado
Taga-Efeso 4:7-16
Salmo 122:1-2, 3-4ab, 4cd-5
Lucas 13:1-9
26
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Exodo 22:20-26
Salmo 18:2-3a, 3b-4, 47+51
1 Taga-Tesalonika 1:5c-10
Mateo 22:34-40
27
Sanlinggó 30 - Lunes
Taga-Efeso 4:32—5:8
Salmo 1:1-2, 3, 4+6
Lucas 13:10-17
28
Sanlinggó 30 - Martés
Taga-Efeso 5:21-33
Salmo 128:1-2, 3, 4-5
Lucas 13:18-21
29
Sanlinggó 30 - Miyerkules
Taga-Efeso 6:1-9
Salmo 145:10-11, 12-13ab, 13cd-14
Lucas 13:22-30
30
Sanlinggó 30 - Huwebes
Taga-Efeso 6:10-20
Salmo 144:1b, 2, 9-10
Lucas 13:31-35
31
Sanlinggó 30 - Biyernes
Taga-Filipos 1:1-11
Salmo 111:1-2, 3-4, 5-6
Lucas 14:1-6
..
Nobyembre 2014
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. .. .. 1
Sanlinggó 30 - Sábado
Taga-Filipos 1:18b-26
Salmo 42:2, 3, 5cdef
Lucas 14:1, 7-11
2
Lahat ng Kaluluwa
Karunungan 3:1-9
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Taga-Roma 5:5-11
Juan 6:37-40
3
Sanlinggó 31 - Lunes
Taga-Filipos 2:1-4
Salmo 131:1bcde, 2, 3
Lucas 14:12-14
4
Sanlinggó 31 - Martés
Taga-Filipos 2:5-11
Salmo 22:26b-27, 28-30ab, 30e, 31-32
Lucas 14:15-24
5
Sanlinggó 31 - Miyerkules
Taga-Filipos 2:12-18
Salmo 27:1, 4, 13-14
Lucas 14:25-33
6
Sanlinggó 31 - Huwebes
Taga-Filipos 3:3-8a
Salmo 105:2-3, 4-5, 6-7
Lucas 15:1-10
7
Sanlinggó 31 - Biyernes
Taga-Filipos 3:17—4:1
Salmo 122:1-2, 3-4ab, 4cd-5
Lucas 16:1-8
8
Sanlinggó 31 - Sábado
Taga-Filipos 4:10-19
Salmo 112:1b-2, 5-6, 8a+9
Lucas 16:9-15
9
32 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Wis 6:12-16
Salmo 63:2, 3-4, 5-6, 7-8
1 Taga-Tesalonika 4:13-18 or 13-14
Mateo 25:1-13
10
Sanlinggó 32 - Lunes
Tito 1:1-9
Salmo 24:1b-2, 3-4ab, 5-6
Lucas 17:1-6
11
Sanlinggó 32 - Martés
Tito 2:1-8, 11-14
Salmo 37:3-4, 18+23, 27+29
Lucas 17:7-10
12
Sanlinggó 32 - Miyerkules
Tito 3:1-7
Salmo 23:1b-3a, 3bc-4, 5, 6
Lucas 17:11-19
13
Sanlinggó 32 - Huwebes
Phlm 7-20
Salmo 146:7, 8-9a, 9bc-10
Lucas 17:20-25
14
Sanlinggó 32 - Biyernes
2 John 4-9
Salmo 119:1, 2, 10, 11, 17, 18
Lucas 17:26-37
15
Sanlinggó 32 - Sábado
3 John 5-8
Salmo 112:1-2, 3-4, 5-6
Lucas 18:1-8
16
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Prov 31:10-13, 19-20, 30-31
Salmo 128:1-2, 3, 4-5
1 Taga-Tesalonika 5:1-6
Mateo 25:14-30 or 25:14-15, 19-21
17
Sanlinggó 33 - Lunes
Rev 1:1-4; 2:1-5
Salmo 1:1-2, 3, 4+6
Lucas 18:35-43
18
Sanlinggó 33 - Martés
Rev 3:1-6, 14-22
Salmo 15:2-3a, 3bc-4ab, 5
Lucas 19:1-10
19
Sanlinggó 33 - Miyerkules
Rev 4:1-11
Salmo 150:1b-2, 3-4, 5-6
Lucas 19:11-28
20
Sanlinggó 33 - Huwebes
Rev 5:1-10
Salmo 149:1b-2, 3-4, 5-6a+9b
Lucas 19:41-44
21
Sanlinggó 33 - Biyernes
Rev 10:8-11
Salmo 119:14, 24, 72, 103, 111, 131
Lucas 19:45-48
22
Sanlinggó 33 - Sábado
Rev 11:4-12
Salmo 144:1, 2, 9-10
Lucas 20:27-40
23
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - A: Kristong Hari
Ezek 34:11-12, 15-17
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5-6
1 Taga-Corinto 15:20-26, 28
Mateo 25:31-46
24
Sanlinggó 34 - Lunes
Rev 14:1-3, 4b-5
Salmo 24:1bc-2, 3-4ab, 5-6
Lucas 21:1-4
25
Sanlinggó 34 - Martés
Rev 14:14-19
Salmo 96:10, 11-12, 13
Lucas 21:5-11
26
Sanlinggó 34 - Miyerkules
Rev 15:1-4
Salmo 98:1, 2-3ab, 7-8, 9
Lucas 21:12-19
27
Sanlinggó 34 - Huwebes
Rev 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a
Salmo 100:1b-2, 3, 4, 5
Lucas 21:20-28
28
Sanlinggó 34 - Biyernes
Rev 20:1-4, 11—21:2
Salmo 84:3, 4, 5-6a+8a
Lucas 21:29-33
29
Sanlinggó 34 - Sábado
Rev 22:1-7
Salmo 95:1-2, 3-5, 6-7ab
Lucas 21:34-36
30
Sanlinggó 34 - Sábado
Rev 22:1-7
Salmo 95:1-2, 3-5, 6-7ab
null
Lucas 21:34-36
.. .. .. .. .. ..
Disyembre 2014
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. 1
Sanlinggó 34 - Sábado
Rev 22:1-7
Salmo 95:1-2, 3-5, 6-7ab
Lucas 21:34-36
2
Sanlinggó 34 - Sábado
Rev 22:1-7
Salmo 95:1-2, 3-5, 6-7ab
Lucas 21:34-36
3
Sanlinggó 34 - Sábado
Rev 22:1-7
Salmo 95:1-2, 3-5, 6-7ab
Lucas 21:34-36
4
Sanlinggó 34 - Sábado
Rev 22:1-7
Salmo 95:1-2, 3-5, 6-7ab
Lucas 21:34-36
5
Sanlinggó 34 - Sábado
Rev 22:1-7
Salmo 95:1-2, 3-5, 6-7ab
Lucas 21:34-36
6
Sanlinggó 34 - Sábado
Rev 22:1-7
Salmo 95:1-2, 3-5, 6-7ab
Lucas 21:34-36
7
Sanlinggó 34 - Sábado
Rev 22:1-7
Salmo 95:1-2, 3-5, 6-7ab
null
Lucas 21:34-36
8
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
9
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
10
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
11
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
12
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
13
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
14
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Taga-Efeso 1:3-6, 11-12
Lucas 1:26-38
15
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
16
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
17
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
18
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
19
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
20
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
21
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Taga-Efeso 1:3-6, 11-12
Lucas 1:26-38
22
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
23
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
24
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
25
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
26
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
27
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
28
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Taga-Efeso 1:3-6, 11-12
Lucas 1:26-38
29
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
30
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
31
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
.. .. ..

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.90.153.141