Magsimba. Litúrhiya. Filipino.
Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá. Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús.
Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |

Kalendaryo Header
Agosto 2014
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. .. 1
Sanlinggó 17 - Biyernes
Jeremias 26:1-9
Salmo 69:5, 8-10, 14
Mateo 13:54-58
2
Sanlinggó 17 - Sábado
Jeremias 26:11-16, 24
Salmo 69:15-16, 30-31, 33-34
Mateo 14:1-12
3
18 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 55:1-3
Salmo 145:8-9, 15-16, 17-18
Taga-Roma 8:35, 37-39
Mateo 14:13-21
4
Sanlinggó 18 - Lunes
Jeremias 28:1-17
Salmo 119:29, 43, 79, 80, 95, 102
Mateo 14:13-21 or, in Year A, Mateo 14:22-36
5
Sanlinggó 18 - Martés
Jeremias 30:1-2, 12-15, 18-22
Salmo 102:16-18, 19-21, 29+22-23
Mateo 14:22-36 or, in Year A, Mateo 15:1-2, 10-14
6
Sanlinggó 18 - Miyerkules
Jeremias 31:1-7
Jer 31:10, 11-12ab, 13
Mateo 15:21-28
7
Sanlinggó 18 - Huwebes
Jeremias 31:31-34
Salmo 51:12-13, 14-15, 18-19
Mateo 16:13-23
8
Sanlinggó 18 - Biyernes
Nah 2:1, 3; 3:1-3, 6-7
Deuteronomo 32:35cd-36ab, 39abcd, 41
Mateo 16:24-28
9
Sanlinggó 18 - Sábado
Hab 1:12—2:4
Salmo 9:8-9, 10-11, 12-13
Mateo 17:14-20
10
19 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
1 Hari 19:9a, 11-13a
Salmo 85:9a+10, 11-12, 13-14
Taga-Roma 9:1-5
Mateo 14:22-33
11
Sanlinggó 19 - Lunes
Ezek 1:2-5, 24-28c
Salmo 148:1-2, 11-12, 13, 14
Mateo 17:22-27
12
Sanlinggó 19 - Martés
Ezek 2:8—3:4
Salmo 119:14, 24, 72, 103, 111, 131
Mateo 18:1-5, 10, 12-14
13
Sanlinggó 19 - Miyerkules
Ezek 9:1-7; 10:18-22
Salmo 113:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 18:15-20
14
Sanlinggó 19 - Huwebes
Ezek 12:1-2
Salmo 78:56-57, 58-59, 61-62
Mateo 18:21—19:1
15
Sanlinggó 19 - Biyernes
Ezek 16:1-15, 60, 63 or 16:59-63
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Mateo 19:3-12
16
Sanlinggó 19 - Sábado
Ezek 18:1-10, 13b, 30-32
Salmo 51:12-13, 14-15, 18-19
Mateo 19:13-15
17
20 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 56:1, 6-7
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Taga-Roma 11:13-15, 29-32
Mateo 15:21-28
18
Sanlinggó 20 - Lunes
Ezek 24:15-23
Deuteronomo 32:18-19, 20, 21
Mateo 19:16-22
19
Sanlinggó 20 - Martés
Ezek 28:1-10
Deuteronomo 32:26-27ab, 27cd-28, 30, 35cd-36ab
Mateo 19:23-30
20
Sanlinggó 20 - Miyerkules
Ezek 34:1-11
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Mateo 20:1-16
21
Sanlinggó 20 - Huwebes
Ezek 36:23-28
Salmo 51:12-13, 14-15, 18-19
Mateo 22:1-14
22
Sanlinggó 20 - Biyernes
Ezek 37:1-14
Salmo 107:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Mateo 22:34-40
23
Sanlinggó 20 - Sábado
Ezek 43:1-7ab
Salmo 85:9ab+10, 11-12, 13-14
Mateo 23:1-12
24
21 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 22:19-23
Salmo 138:1-2a, 2b-3, 6+8
Taga-Roma 11:33-36
Mateo 16:13-20
25
Sanlinggó 21 - Lunes
2 Taga-Tesalonika 1:1-5, 11-12
Salmo 96:1-2a, 2b-3, 4-5
Mateo 23:13-22
26
Sanlinggó 21 - Martés
2 Taga-Tesalonika 2:1-3a, 14-17
Salmo 96:10, 11-12, 13
Mateo 23:23-26
27
Sanlinggó 21 - Miyerkules
2 Taga-Tesalonika 3:6-10, 16-18
Salmo 128:1-2, 4-5
Mateo 23:27-32
28
Sanlinggó 21 - Huwebes
1 Cor 1:1-9
Salmo 145:2-3, 4-5, 6-7
Mateo 24:42-51
29
Sanlinggó 21 - Biyernes
1 Cor 1:17-25
Salmo 33:1-2, 4-5, 10-11
Mateo 25:1-13
30
Sanlinggó 21 - Sábado
1 Cor 1:26-31
Salmo 33:12-13, 18-19, 20-21
Mateo 25:14-30
31
22 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Jeremias 20:7-9
Salmo 63:2, 3-4, 5-6, 8-9
Taga-Roma 12:1-2
Mateo 16:21-27
.. .. .. .. .. ..
Setyembre 2014
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. 1
Sanlinggó 22 - Lunes
1 Cor 2:1-5
Salmo 119:97, 98, 99, 100, 101, 102
Lucas 4:16-30
2
Sanlinggó 22 - Martés
1 Cor 2:10b-16
Salmo 145:8-9, 10-11, 12-13ab, 13cd-14
Lucas 4:31-37
3
Sanlinggó 22 - Miyerkules
1 Cor 3:1-9
Salmo 33:12-13, 14-15, 20-21
Lucas 4:38-44
4
Sanlinggó 22 - Huwebes
1 Cor 3:18-23
Salmo 24:1bc-2, 3-4ab, 5-6
Lucas 5:1-11
5
Sanlinggó 22 - Biyernes
1 Cor 4:1-5
Salmo 37:3-4, 5-6, 27-28, 39-40
Lucas 5:33-39
6
Sanlinggó 22 - Sábado
1 Cor 4:6b-15
Salmo 145:17-18, 19-20, 21
Lucas 6:1-5
7
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Ezek 33:7-9
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Taga-Roma 13:8-10
Mateo 18:15-20
8
Sanlinggó 23 - Lunes
1 Cor 5:1-8
Salmo 5:5-6, 7, 12
Lucas 6:6-11
9
Sanlinggó 23 - Martés
1 Cor 6:1-11
Salmo 149:1b-2, 3-4, 5-6a+9b
Lucas 6:12-19
10
Sanlinggó 23 - Miyerkules
1 Cor 7:25-31
Salmo 45:11-12, 14-15, 16-17
Lucas 6:20-26
11
Sanlinggó 23 - Huwebes
1 Cor 8:1b-7, 11-13
Salmo 139:1b-3, 13-14ab, 23-24
Lucas 6:27-38
12
Sanlinggó 23 - Biyernes
1 Cor 9:16-19, 22b-27
Salmo 84:3, 4, 5-6, 12
Lucas 6:39-42
13
Sanlinggó 23 - Sábado
1 Cor 10:14-22
Salmo 116:12-13, 17-18
Lucas 6:43-49
14
24 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Sirach 27:30-28:7
Salmo 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12
Taga-Roma 14:7-9
Mateo 18:21-35
15
Sanlinggó 24 - Lunes
1 Cor 11:17-26, 33
Salmo 40:7-8a, 8b-9, 10, 17
Lucas 7:1-10
16
Sanlinggó 24 - Martés
1 Cor 12:12-14, 27-31a
Salmo 100:1b-2, 3, 4, 5
Lucas 7:11-17
17
Sanlinggó 24 - Miyerkules
1 Cor 12:31—13:13
Salmo 33:2-3, 4-5, 12+22
Lucas 7:31-35
18
Sanlinggó 24 - Huwebes
1 Cor 15:1-11
Salmo 118:1b-2, 16ab+17, 28
Lucas 7:36-50
19
Sanlinggó 24 - Biyernes
1 Cor 15:12-20
Salmo 17:1bcd, 6-7, 8b+15
Lucas 8:1-3
20
Sanlinggó 24 - Sábado
1 Cor 15:35-37, 42-49
Salmo 56:10c-12, 13-14
Lucas 8:4-15
21
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 55:6-9
Salmo 145:2-3, 8-9, 17-18
Filemon 1:20c-24, 27a
Mateo 20:1-16a
22
Sanlinggó 25 - Lunes
Prov 3:27-34
Salmo 15:2-3a, 3bc-4ab, 5
Lucas 8:16-18
23
Sanlinggó 25 - Martés
Prov 21:1-6, 10-13
Salmo 119:1, 27, 30, 34, 35, 44
Lucas 8:19-21
24
Sanlinggó 25 - Miyerkules
Prov 30:5-9
Salmo 119:29, 72, 89, 101, 104, 163
Lucas 9:1-6
25
Sanlinggó 25 - Huwebes
Eccl/Qoh 1:2-11
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17bc
Lucas 9:7-9
26
Sanlinggó 25 - Biyernes
Eccl/Qoh 3:1-11
Salmo 144:1b+2abc, 3-4
Lucas 9:18-22
27
Sanlinggó 25 - Sábado
Eccl/Qoh 11:9—12:8
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Lucas 9:43b-45
28
26 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Ezek 18:25-28
Salmo 25:4-5, 6-7, 8-9
Filemon 2:1-11 or 1-5
Mateo 21:28-32
29
Sanlinggó 26 - Lunes
Job 1:6-22
Salmo 17:1bcd, 2-3, 6-7
Lucas 9:46-50
30
Sanlinggó 26 - Martés
Job 3:1-3, 11-17, 20-23
Salmo 88:2-3, 4-5, 6, 7-8
Lucas 9:51-56
.. .. .. ..
Oktubre 2014
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. 1
Sanlinggó 26 - Miyerkules
Job 9:1-12, 14-16
Salmo 88:10bc-11, 12-13, 14-15
Lucas 9:57-62
2
Sanlinggó 26 - Huwebes
Job 19:21-27
Salmo 27:7-8a, 8b-9abc, 13-14
Lucas 10:1-12
3
Sanlinggó 26 - Biyernes
Job 38:1, 12-21; 40:3-5
Salmo 139:1-3, 7-8, 9-10, 13-14ab
Lucas 10:13-16
4
Sanlinggó 26 - Sábado
Job 42:1-3, 5-6, 12-17
Salmo 119:66, 71, 75, 91, 125, 130
Lucas 10:17-24
5
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 5:1-7
Salmo 80:9+12, 13-14, 15-16, 19-20
Filemon 4:6-9
Mateo 21:33-43
6
Sanlinggó 27 - Lunes
Gal 1:6-12
Salmo 111:1b-2, 7-8, 9+10c
Lucas 10:25-37
7
Sanlinggó 27 - Martés
Gal 1:13-24
Salmo 139:1b-3, 13-14ab, 14c-15
Lucas 10:38-42
8
Sanlinggó 27 - Miyerkules
Gal 2:1-2, 7-14
Salmo 117:1bc, 2
Lucas 11:1-4
9
Sanlinggó 27 - Huwebes
Gal 3:1-5
Luke 1:69-70, 71-72, 73-75
Lucas 11:5-13
10
Sanlinggó 27 - Biyernes
Gal 3:7-14
Salmo 111:1b-2, 3-4, 5-6
Lucas 11:15-26
11
Sanlinggó 27 - Sábado
Gal 3:22-29
Salmo 105:2-3, 4-5, 6-7
Lucas 11:27-28
12
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 25:6-10a
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Filemon 4:12-14, 19-20
Mateo 22:1-14 or 22:1-10
13
Sanlinggó 28 - Lunes
Gal 4:22-24, 26-27, 31—5:1
Salmo 113:1b-2, 3-4, 5a+6-7
Lucas 11:29-32
14
Sanlinggó 28 - Martés
Gal 5:1-6
Salmo 119:41, 43, 44, 45, 47, 48
Lucas 11:37-41
15
Sanlinggó 28 - Miyerkules
Gal 5:18-25
Salmo 1:1-2, 3, 4+6
Lucas 11:42-46
16
Sanlinggó 28 - Huwebes
Taga-Efeso 1:1-10
Salmo 98:1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6
Lucas 11:47-54
17
Sanlinggó 28 - Biyernes
Taga-Efeso 1:11-14
Salmo 33:1-2, 4-5, 12-13
Lucas 12:1-7
18
Sanlinggó 28 - Sábado
Taga-Efeso 1:15-23
Salmo 8:2-3ab, 4-5, 6-7
Lucas 12:8-12
19
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 45:1, 4-6
Salmo 96:1+3, 4-5, 7-8, 9-10
1 Taga-Tesalonika 1:1-5b
Mateo 22:15-21
20
Sanlinggó 29 - Lunes
Taga-Efeso 2:1-10
Salmo 100:1b-2, 3, 4ab, 4c-5
Lucas 12:13-21
21
Sanlinggó 29 - Martés
Taga-Efeso 2:12-22
Salmo 85:9ab+10, 11-12, 13-14
Lucas 12:35-38
22
Sanlinggó 29 - Miyerkules
Taga-Efeso 3:2-12
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Lucas 12:39-48
23
Sanlinggó 29 - Huwebes
Taga-Efeso 3:14-21
Salmo 33:1-2, 4-5, 11-12, 18-19
Lucas 12:49-53
24
Sanlinggó 29 - Biyernes
Taga-Efeso 4:1-6
Salmo 24:1-2, 3-4ab, 5-6
Lucas 12:54-59
25
Sanlinggó 29 - Sábado
Taga-Efeso 4:7-16
Salmo 122:1-2, 3-4ab, 4cd-5
Lucas 13:1-9
26
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Exodo 22:20-26
Salmo 18:2-3a, 3b-4, 47+51
1 Taga-Tesalonika 1:5c-10
Mateo 22:34-40
27
Sanlinggó 30 - Lunes
Taga-Efeso 4:32—5:8
Salmo 1:1-2, 3, 4+6
Lucas 13:10-17
28
Sanlinggó 30 - Martés
Taga-Efeso 5:21-33
Salmo 128:1-2, 3, 4-5
Lucas 13:18-21
29
Sanlinggó 30 - Miyerkules
Taga-Efeso 6:1-9
Salmo 145:10-11, 12-13ab, 13cd-14
Lucas 13:22-30
30
Sanlinggó 30 - Huwebes
Taga-Efeso 6:10-20
Salmo 144:1b, 2, 9-10
Lucas 13:31-35
31
Sanlinggó 30 - Biyernes
Filemon 1:1-11
Salmo 111:1-2, 3-4, 5-6
Lucas 14:1-6
..

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.204.59.230