Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |

Kalendaryo Header
Nobyembre 2014
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. .. .. 1
Sanlinggó 30 - Sábado
Taga-Filipos 1:18b-26
Salmo 42:2, 3, 5cdef
Lucas 14:1, 7-11
2
Lahat ng Kaluluwa
Karunungan 3:1-9
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Taga-Roma 6:3-9
Juan 6:37-40
3
Sanlinggó 31 - Lunes
Taga-Filipos 2:1-4
Salmo 131:1bcde, 2, 3
Lucas 14:12-14
4
Sanlinggó 31 - Martés
Taga-Filipos 2:5-11
Salmo 22:26b-27, 28-30ab, 30e, 31-32
Lucas 14:15-24
5
Sanlinggó 31 - Miyerkules
Taga-Filipos 2:12-18
Salmo 27:1, 4, 13-14
Lucas 14:25-33
6
Sanlinggó 31 - Huwebes
Taga-Filipos 3:3-8a
Salmo 105:2-3, 4-5, 6-7
Lucas 15:1-10
7
Sanlinggó 31 - Biyernes
Taga-Filipos 3:17—4:1
Salmo 122:1-2, 3-4ab, 4cd-5
Lucas 16:1-8
8
Sanlinggó 31 - Sábado
Taga-Filipos 4:10-19
Salmo 112:1b-2, 5-6, 8a+9
Lucas 16:9-15
9
Ang Pagtatalaga sa Basilikang Laterano
Ez 47:1-2.8-9.12
Awit 45
1 Cor 3:9- 11.16-17
Jn 2:13-22
10
Sanlinggó 32 - Lunes
Tito 1:1-9
Salmo 24:1b-2, 3-4ab, 5-6
Lucas 17:1-6
11
Sanlinggó 32 - Martés
Tito 2:1-8, 11-14
Salmo 37:3-4, 18+23, 27+29
Lucas 17:7-10
12
Sanlinggó 32 - Miyerkules
Tito 3:1-7
Salmo 23:1b-3a, 3bc-4, 5, 6
Lucas 17:11-19
13
Sanlinggó 32 - Huwebes
Phlm 7-20
Salmo 146:7, 8-9a, 9bc-10
Lucas 17:20-25
14
Sanlinggó 32 - Biyernes
2 John 4-9
Salmo 119:1, 2, 10, 11, 17, 18
Lucas 17:26-37
15
Sanlinggó 32 - Sábado
3 John 5-8
Salmo 112:1-2, 3-4, 5-6
Lucas 18:1-8
16
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Prov 31:10-13, 19-20, 30-31
Salmo 128:1-2, 3, 4-5
1 Taga-Tesalonika 5:1-6
Mateo 25:14-30 or 25:14-15, 19-21
17
Sanlinggó 33 - Lunes
Rev 1:1-4; 2:1-5
Salmo 1:1-2, 3, 4+6
Lucas 18:35-43
18
Sanlinggó 33 - Martés
Rev 3:1-6, 14-22
Salmo 15:2-3a, 3bc-4ab, 5
Lucas 19:1-10
19
Sanlinggó 33 - Miyerkules
Rev 4:1-11
Salmo 150:1b-2, 3-4, 5-6
Lucas 19:11-28
20
Sanlinggó 33 - Huwebes
Rev 5:1-10
Salmo 149:1b-2, 3-4, 5-6a+9b
Lucas 19:41-44
21
Sanlinggó 33 - Biyernes
Rev 10:8-11
Salmo 119:14, 24, 72, 103, 111, 131
Lucas 19:45-48
22
Sanlinggó 33 - Sábado
Rev 11:4-12
Salmo 144:1, 2, 9-10
Lucas 20:27-40
23
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - A: Kristong Hari
Ezek 34:11-12, 15-17
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5-6
1 Taga-Corinto 15:20-26, 28
Mateo 25:31-46
24
Sanlinggó 34 - Lunes
Rev 14:1-3, 4b-5
Salmo 24:1bc-2, 3-4ab, 5-6
Lucas 21:1-4
25
Sanlinggó 34 - Martés
Rev 14:14-19
Salmo 96:10, 11-12, 13
Lucas 21:5-11
26
Sanlinggó 34 - Miyerkules
Rev 15:1-4
Salmo 98:1, 2-3ab, 7-8, 9
Lucas 21:12-19
27
Sanlinggó 34 - Huwebes
Rev 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a
Salmo 100:1b-2, 3, 4, 5
Lucas 21:20-28
28
Sanlinggó 34 - Biyernes
Rev 20:1-4, 11—21:2
Salmo 84:3, 4, 5-6a+8a
Lucas 21:29-33
29
Sanlinggó 34 - Sábado
Rev 22:1-7
Salmo 95:1-2, 3-5, 6-7ab
Lucas 21:34-36
30
1 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 63:16b-17, 19b; 64:2-7
Salmo 80:2-3,15-16,18-19
1 Taga-Corinto 1:3-9
Marcos 13:33-37
.. .. .. .. .. ..
Disyembre 2014
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. 1
1 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 63:16b-17, 19b; 64:2-7
Salmo 80:2-3,15-16,18-19
Marcos 13:33-37
2
1 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 63:16b-17, 19b; 64:2-7
Salmo 80:2-3,15-16,18-19
Marcos 13:33-37
3
1 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 63:16b-17, 19b; 64:2-7
Salmo 80:2-3,15-16,18-19
Marcos 13:33-37
4
1 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 63:16b-17, 19b; 64:2-7
Salmo 80:2-3,15-16,18-19
Marcos 13:33-37
5
1 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 63:16b-17, 19b; 64:2-7
Salmo 80:2-3,15-16,18-19
Marcos 13:33-37
6
1 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 63:16b-17, 19b; 64:2-7
Salmo 80:2-3,15-16,18-19
Marcos 13:33-37
7
2 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 40:1-5, 9-11
Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
2 Pet 3:8-14
Marcos 1:1-8
8
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
9
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
10
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
11
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
12
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
13
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
14
3 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 61:1-2a, 10-11
Luke 1:46-48, 49-50, 53-54
1 Taga-Tesalonika 5:16-24
Juan 1:6-8, 19-28
15
3 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 61:1-2a, 10-11
Luke 1:46-48, 49-50, 53-54
Juan 1:6-8, 19-28
16
3 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 61:1-2a, 10-11
Luke 1:46-48, 49-50, 53-54
Juan 1:6-8, 19-28
17
3 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 61:1-2a, 10-11
Luke 1:46-48, 49-50, 53-54
Juan 1:6-8, 19-28
18
3 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 61:1-2a, 10-11
Luke 1:46-48, 49-50, 53-54
Juan 1:6-8, 19-28
19
3 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 61:1-2a, 10-11
Luke 1:46-48, 49-50, 53-54
Juan 1:6-8, 19-28
20
3 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 61:1-2a, 10-11
Luke 1:46-48, 49-50, 53-54
Juan 1:6-8, 19-28
21
4 Linggó ng Pagdating - B
2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16
Salmo 89:2-3, 4-5, 27+29
Taga-Roma 16:25-27
Lucas 1:26-38
22
4 Linggó ng Pagdating - B
2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16
Salmo 89:2-3, 4-5, 27+29
Lucas 1:26-38
23
4 Linggó ng Pagdating - B
2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16
Salmo 89:2-3, 4-5, 27+29
Lucas 1:26-38
24
4 Linggó ng Pagdating - B
2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16
Salmo 89:2-3, 4-5, 27+29
Lucas 1:26-38
25
4 Linggó ng Pagdating - B
2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16
Salmo 89:2-3, 4-5, 27+29
Lucas 1:26-38
26
4 Linggó ng Pagdating - B
2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16
Salmo 89:2-3, 4-5, 27+29
Lucas 1:26-38
27
4 Linggó ng Pagdating - B
2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16
Salmo 89:2-3, 4-5, 27+29
Lucas 1:26-38
28
Banál na Mag-anak - B (optional; new)
Genesis 15:1-6; 21:1-3
Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Heb 11:8, 11-12, 17-19
Lucas 2:22-40 or 2:22, 39-40
29
Banál na Mag-anak - B (optional; new)
Genesis 15:1-6; 21:1-3
Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 2:22-40 or 2:22, 39-40
30
Banál na Mag-anak - B (optional; new)
Genesis 15:1-6; 21:1-3
Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 2:22-40 or 2:22, 39-40
31
Banál na Mag-anak - B (optional; new)
Genesis 15:1-6; 21:1-3
Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 2:22-40 or 2:22, 39-40
.. .. ..
Enero 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. 1
Banál na Mag-anak - B (optional; new)
Genesis 15:1-6; 21:1-3
Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 2:22-40 or 2:22, 39-40
2
Banál na Mag-anak - B (optional; new)
Genesis 15:1-6; 21:1-3
Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 2:22-40 or 2:22, 39-40
3
Banál na Mag-anak - B (optional; new)
Genesis 15:1-6; 21:1-3
Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 2:22-40 or 2:22, 39-40
4
Banál na Mag-anak - B (optional; new)
Genesis 15:1-6; 21:1-3
Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Heb 11:8, 11-12, 17-19
Lucas 2:22-40 or 2:22, 39-40
5
Banál na Mag-anak - B (optional; new)
Genesis 15:1-6; 21:1-3
Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 2:22-40 or 2:22, 39-40
6
Banál na Mag-anak - B (optional; new)
Genesis 15:1-6; 21:1-3
Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 2:22-40 or 2:22, 39-40
7
Banál na Mag-anak - B (optional; new)
Genesis 15:1-6; 21:1-3
Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 2:22-40 or 2:22, 39-40
8
Banál na Mag-anak - B (optional; new)
Genesis 15:1-6; 21:1-3
Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 2:22-40 or 2:22, 39-40
9
Banál na Mag-anak - B (optional; new)
Genesis 15:1-6; 21:1-3
Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 2:22-40 or 2:22, 39-40
10
Banál na Mag-anak - B (optional; new)
Genesis 15:1-6; 21:1-3
Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 2:22-40 or 2:22, 39-40
11
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
1 Juan 5:1-9
Marcos 1:7-11
12
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
13
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
14
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
15
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
16
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
17
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
18
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
1 Juan 5:1-9
Marcos 1:7-11
19
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
20
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
21
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
22
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
23
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
24
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
25
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
1 Juan 5:1-9
Marcos 1:7-11
26
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
27
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
28
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
29
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
30
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11
31
Pagbinyág ng Panginoón - B
Isaias 55:1-11
Isaias 12:2-3, 4bcd, 5-6
Marcos 1:7-11

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.161.214.221