up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 5 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 2367 Leksyonaryo 74


AWIT SA PAGTITIPON
Bayan, Umawit
Awit (Salmo) 096
Dinggin Mo
Pag-aalaala
Halina't Umawit
Awit ng Pasasalamat

AWIT SA PAG-AALAY
Narito Akó
Awit (Salmo) 138
Narito Akó, Panginoón
Awit (Salmo) 116

AWIT SA PAKIKINABANG
O Hesús, Hilumin Mo
Manatili Ka
Manalig ka
Liwanagan Mo, Hesús
Huwág Kang Mangambá
Hesús ng Aking Buhay
Halina, Lumapit sa Akin
Awit ng Paghilom
Paglingap ng Diyós, Ang
Kaibigan
Mabuhay sa Pag-ibig, Ang

AWIT SA PAGHAYO
O Bayan ng Diyós
Magpasalamat kayó sa PanginoónAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.236.156.34